New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   0900-0023/2006-41/04

Datum:     07.02.2006

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002 in 108/2003) sklicujem 33. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 22.02.2006 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM  REDOM :

 

1.    Potrditev zapisnika 32. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 25.01.2006 in Poročilo  o izvršitvi sklepov (gradivo)

2.    Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj

3.    Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj - osnutek (gradivo)

4.    Razširitev območja javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja-predlog. (gradivo)

5.    Poročilo o delu Oddelka mestne inšpekcije za leto 2005 (gradivo A, B)

6.    Poročilo o delu  javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj za leto 2005 (gradivo A, B, C)

7.    Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H)

8.    Kadrovske zadeve (gradivo A, B)

 

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-113.

 

 

                                                                                                          Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

                                                                                                                           Ž U P A N

 

 

PRILOGE:

  -      Poizvedba o morebitnih vplivih na odločitev Državne revizijske komisije

        -      Odgovor Jakob Klofutar-Kranjčanjka
        -      Odgovor Marti Kolar Nagy - zavetišče za živali
        -      Odgovori OGJS-Frelih, Kokošar, Klofutar, Kristan
        -      Odgovori OGJS- Sagadin, Jarc
        -      Odgovori Štraus, Frelih - OOP
        -      Pojasnilo k odgovoru Računskega sodišča
        -      Odgovor na dopis g. Porente članom Sveta MOK
        -      Odgovor svetniku Rožeju - stanovanjski sklad