New Page 1

 

 

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, številka 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99) ter na podlagi 39. člena Statuta Občine Ruše (MUV, številka 5/99 in 18/00), je Občinski svet Občine Ruše na 33. redni seji, dne 17. oktobra 2002, sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o spremembi odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2002

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o proračunu Občine Ruše za leto 2002 (MUV, številka 29/2001) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

 

 

Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

 

 

Proračun Občine Ruše za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

v tisoč tolarjev

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I. SKUPAJ PRIHODKI

1.029.691

TEKOČI PRIHODKI

648.789

DAVČNI PRIHODKI

572.151

Davki na dohodek in dobiček

305.000

Davki na premoženje

194.330

Domači davki na blago in storitve

72.821

Drugi davki

0

NEDAVČNI PRIHODKI

76.638

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

48.910

Takse in pristojbine

4.600

Denarne kazni

128

Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.500

Drugi nedavčni prihodki

20.500

KAPITALSKI PRIHODKI

123.600

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

23.600

Prihodki od prodaje zalog

0

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

100.000

PREJETE DONACIJE

0

Prejete donacije iz domačih virov

0

Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

257.302

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

257.302

II. SKUPAJ ODHODKI

1.164.261

TEKOČI ODHODKI

401.955

Plače in drugi izdatki zaposlenim

165.230

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

22.880

Izdatki za blago in storitve

208.345

Plačila domačih obresti

300

Rezerve

5.200

TEKOČI TRANSFERI

374.444

Subvencije

4.200

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

96.860

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

38.649

Drugi tekoči domači transferi

234.735

Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

350.030

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

350.030

INVESTICIJSKI TRANSFERI

37.832

Investicijski transferi

37.832

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.)

- 134.570

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

Prejeta vračila danih posojil

0

Prodaja kapitalskih deležev

0

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

Dana posojila

0

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE

76.000

ZADOLŽEVANJE

76.000

Domače zadolževanje

76.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA

0

ODPLAČILA DOLGA

0

Odplačila domačega dolga

0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-58.570

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

76.000

 

 

Pregled prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in je sestavni del odloka.

 

 

Sprememba stanja sredstev na računih oziroma zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz stanja sredstev na računih, prenesenih iz preteklega leta.

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in začne veljati z dnem objave.

 

 

Župan Občine Ruše

 

 

Vili Rezman, prof., s. r.

 

 

Številka: 015-03-003/2002

 

 

Datum: 17. oktober 2002