New Page 2

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 13. redni seji dne 28. 1. 2016 sprejel

 

P R A V I L N I K 

o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015–2020 

 

1. člen 

V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 103/15), v nadaljevanju: Pravilnik, se v 9. členu spremeni besedilo prvega odstavka tako, da se glasi: »Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/14 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek, razen v primeru podpor za publikacije iz ukrepa Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta«.

 

2. člen 

V 13. členu Pravilnika se v drugem odstavku, ki se prične z besedilom: »Pomoč iz ukrepa 1 se ne dodeli za:«, črta četrta alinea.

 

3. člen 

Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 330-1/2015

Ajdovščina, dne 28. januarja 2016

 

Župan

Občine Ajdovščina

Tadej Beočanin l.r.