New Page 1

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l.RS, št.94/2007 – UPB3,  45/2008 in 83/2012) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (UPB1) (Uradno glasilo slovenskih občin, štev. 20/2012) je Občinski svet Občine Vitanje na 22. redni seji dne 27.3.2014 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE VITANJE

 

I.

V Občinsko volilno komisijo Občine Vitanje se imenujejo:

·      Irena Nečemer, Oplotniška c.1/a, 3210 Slovenske Konjice za predsednico,

·      Viktorija Kričaj, Ljubnica 1, 3205 Vitanje za namestnico predsednice,

·      Jože Jakop, Pod Hriberco 19, 3205 Vitanje za člana,

·      Ivan Oprešnik, Štajnhof 13, 3205 Vitanje za namestnika člana,

·      Anton Kuzman, Sp. Dolič 9, 3205 Vitanje za člana,

·      Drago Lužnik, Sp. Dolič 41, 3205 Vitanje za namestnika člana,

·      Daniel Rozman, Cvetlična 12, 3205 Vitanje za člana,

·      Jože Sevšek, Na gmajni 4, 3205 Vitanje za namestnika člana.

 

II.

Mandatna doba članov Občinske volilne komisije traja štiri leta.

 

III.

Sedež Občinske volilne komisije je v prostorih Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.

 

IV.

Mandat Občinske volilne komisije začne teči od dneva, ko se izteče mandat predhodni Občinski volilni komisiji.

 

V.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-02/2014 - 05

Datum: 27.3.2014

 

 

Občina Vitanje

 

Slavko Vetrih, župan