New Page 2

Številka:

007-4/2019

Občina:

Občina Trbovlje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Trbovlje

Predlagatelj:

Župan Občine Trbovlje

Zakonska podlaga:

21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US, 30/18), Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 (ReNSP15-25), Stanovanjski program Občine Trbovlje, 19. člen Statuta Občine Trbovlje (UVZ, št. 19/16 in 12/18) in 65. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (UVZ, št. 12/18)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Trbovlje

Datum:

20.5.2019

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

5. redna seja Občinskega sveta Občine Trbovlje

Besedilo:

gradivo