New Page 2

Na podlagi 119. in 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) in 30. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je župan Občine Markovci sprejel

 

SKLEP

O PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA MA17, MARKOVCI – ŠIRITEV PROIZVODNE CONE NOVI JORK - VZHOD

 

1.

(potrditev zasnove ureditve območja)

S tem sklepom se potrdi usklajena variantna zasnova ureditve območja za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora MA17, Markovci – širitev proizvodne cone Novi Jork – vzhod (v nadaljevanju: Zasnova območja – varianta 1), ki jo je izdelalo podjetje UMARH d.o.o. pod št. projekta 10-OPPN-04 z datumom februar 2020.

 

2.

(območje načrtovanja)

Območje načrtovanja zajema zemljišča, ki so z Občinskim prostorskim načrtom Občine Markovci zajeta v enoto urejanja prostora (EUP) z oznako MA17, Markovci – širitev proizvodne cone Novi Jork - vzhod. Območje načrtovanja obsega površino velikosti 3,2 ha. Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) zajema zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 216/2, dele parcel št. 254, 224/2, 223/3, 221/3, 220/4, 220/7, 217, 216/7 k.o. 404 – Prvenci in parc. št. 827/4 in del parc. št. 827/3, k.o. 416 – Nova vas pri Markovcih. Zaradi potreb načrtovanja se območje OPPN v nadaljnjih fazah izdelave lahko tudi delno spremeni.

 

3.

(predmet načrtovanja)

Predmet načrtovanja je območje EUP z oznako MA17, območje vzhodno od obstoječe proizvodne cone Novi Jork, za katerega je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci, druge spremembe in dopolnitve

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2019 - v nadaljevanju: OPN) določena namenska raba prostora z oznako IG (gospodarske cone, namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim ter tudi spremljajočim storitvenim in servisnim dejavnostim) in  zahtevana izdelava OPPN.

OPPN se pripravi v skladu z usmeritvami SD OPN, ki so zapisana v poglavju »III. Izvedbeni del – tekstualni del«. V tem poglavju so v 15. členu določene usmeritve za pripravo OPPN za EUP z oznako MA17, Markovci – širitev proizvodne cone Novi Jork – vzhod.

Na podlagi razvojnih pobud lokalnih podjetij je občina pripravila predlog širitve proizvodne cone Novi Jork – širitev vzhodno ob obstoječi obrtni coni. Proizvodna cona je del občinskega središča naselja Markovci.

Obstoječa proizvodna cona v velikosti 14,2 ha je opredeljena v Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci, ki je krovni občinski strateški in izvedbeni prostorski akt.

Zemljišča v obstoječi proizvodni coni so v veliki meri že pozidana oziroma tik pred pozidavo ali pa so predvidena za širitev podjetij v coni (so v njihovi lasti in ležijo neposredno ob objektih). Iz navedenih razlogov občina ne razpolaga z zemljišči, ki bi jih lahko na trgu ponudila drugim gospodarskih družbam, ki na širšem območju iščejo primerne površine.

Po podatkih Občine Markovci v coni posluje 14 podjetij, ki se pretežno ukvarjajo s kovinsko predelovalno industrijo in tudi z gradbeništvom, kemično industrijo, popravilom motornim vozil, gostinstvom ipd. V coni je zaposlenih več kot 400 oseb.

Občina se zaradi povečanega povpraševanja po površinah namenjenih proizvodnji odločila za širitev gospodarske cone na površini približno 3,2 ha. Kot primerno lokacijo je opredelila kmetijsko zemljišče vzhodno ob gospodarski coni, ki meji na stavbna zemljišča na zahodu, varovalni gozd na severu, kmetijsko zemljišče na vzhodu ter občinsko cesto na jugu.

Predvidena širitev proizvodne cone ima možnost priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo, in sicer na cestno omrežje preko lokalne ceste na odseku Markovci- Zagojiči, elektro omrežje, vodovod in kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi s čistilno napravo Markovci.

Območje širitve proizvodne cone Novi Jork, ki je širitev naselja, se bo po opredelitvi v OPN podrobneje načrtovalo z OPPN. Spremembe in dopolnitve OPN so podale izhodišča in usmeritve za izdelavo OPPN.

Zraven splošnih izhodišč za izdelavo OPPN, ki so že določena v splošnih PIP za pripravo, je treba upoštevati:

1. izhodiščno podrobno namensko rabo prostora PNRP IG, ki je namenjena obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim.

2. idejna zasnova umestitve proizvodnih dejavnosti v EUP mora izhajati iz dopustnih dejavnosti gospodarske cone, ki so:

·   proizvodne in storitvene dejavnosti,

·   manipulativne površine, površine za mirujoči promet in ostale spremljajoče površine za potrebe teh dejavnosti

·   spremljajoče dejavnosti,

·   pri zasnovi je treba upoštevati, da se v bližini obstoječih stanovanjskih objektov načrtuje mirnejše in manj obremenjujoče dejavnosti z vidika hrupa in drugih emisij v okolje.

3. arhitektonsko in urbanistično oblikovanje:

·   oblikovanje objektov mora nadaljevati tipologijo obstoječe gospodarske cone,

·   pri oblikovanju objektov in zunanjih površin je treba upoštevati tehnološke zahteve, ki izhajajo iz dopustnih dejavnosti,

·   cestno omrežje se mora načrtovati pretočno, načrtovane ceste se morajo dvostransko priključevati na cestno omrežje,

·   višina objektov ne sme presegati višine varovalnega gozda severno in vzhodno ob območju..

·   faktor zazidanosti območja ne sme presegati 0,8, faktor izrabe ne sme presegati 2,4.

Predlog usmeritev za izdelavo OPPN se tako glasi:

»V EUP MA17, Markovci – proizvodna cona Novi Jork- vzhod je poleg splošnih usmeritev potrebno upoštevati:

1. idejno zasnovo gospodarske cone, v kateri je predvidena gradnja objektov za proizvodne in storitvene dejavnosti z ustrezno prometno mrežo in površinami za mirujoč promet ter parcelacijo, ki je prilagojena funkciji objektov,

2. funkcionalno povezanost z ostalimi dejavnostmi v naselju in v vplivnem območju, zlasti z enoto MA09 – Markovci – gospodarska cona Novi Jork in MA10 – gospodarska cona Novi Jork – širitev sever, saj pozidava predstavlja nadaljevanje obstoječe pozidave proti vzhodu.

3. izhodiščno namensko rabo, določeno v območju, ki se lahko v meji in podrobnejši namenski rabi in površin uskladi z idejno zasnovo OPPN,

4. tehnične predpise, ki urejajo gradnjo objektov za potrebe proizvodnih in storitvenih dejavnosti. Najvišja višina objektov ne sme presegati okvirne višine okoliškega varovalnega gozda, FZ do 0,8, FI do 2,4, če so z ureditvijo zagotovljeni pogoji za prometno dostopnost in površine za mirujoči promet predpisane za posamezno dejavnost.

5. upoštevanje varovalnih in varstvenih režimov ter omejitev, ki izhajajo iz varstvenih režimov,

6. arhitektonsko in urbanistično oblikovanje, ki izhaja in nadaljuje tipologijo objektov obstoječe gospodarske cone v EUP MA09 in MA10, pri oblikovanju objektov in zunanjih površin je treba upoštevati tehnološke zahteve, ki izhajajo iz dopustnih dejavnosti

7. prometnega režima, ki bo zagotavljal prepustnost te dejavnosti z možnostjo večstranskega priključevanja na obstoječe omrežje na vzhodni in zahodni strani ter možnostjo navezovanja na ostalo GJI, v skladu s pogoji, ki so bili pridobljeni v postopku priprave OPN ali predhodnih postopkih,

8. pogoje varovanja zdravja z upoštevanjem dopustnih vrednosti hrupa, odvajanja odpadnih vod in odvoza odpadkov, elektromagnetnega sevanja, osončenosti objektov, energetske varčnosti objektov in svetlobnega onesnaževanja in onesnaževanja tal,

9. na južnem robu območja se naj ob lokalni cesti načrtuje zasaditev z visokoraslimi avtohtonimi, nealergenimi drevesnimi vrstami zaradi zmanjšanja krajinske izpostavljenosti cone.«

V sklopu ureditve gospodarske javne infrastrukture se izvedejo vsi predpisani komunalni in energetski vodi ter naprave, v skladu s pridobljenimi mnenji nosilcev urejanja prostora. Načrtovan dostop in dovoz na območje OPPN je iz obstoječe lokalne ceste na severni strani območja. Rešitve v OPPN bodo izhajale iz potrjenih Izhodišč za pripravo OPPN in strokovnih podlag, ki se bodo izdelale tekom postopka priprave akta. OPPN lahko predvidi tudi izgradnjo potrebne javne gospodarske infrastrukture izven območja obdelave. Območje morebitnih prestavitev, novogradenj oziroma rekonstrukcij javne gospodarske infrastrukture sme obsegati vse tiste površine oziroma zemljišča izven območja podrobnega načrta, ki so minimalno zahtevana za potrebne navezave. Morebitni posegi izven območja OPPN pa niso predmet tega podrobnega načrta.

 

4.

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Izdelovalec OPPN pridobi geodetski načrt območja urejanja, izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04 in 33/07-ZPNačrt).

Program opremljanja zemljišč za območje OPPN se izdela na podlagi OPPN in elaborata ekonomike ter na podlagi projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora, obstoječe omejitve v prostoru,  izražene investicijske namere ter tudi morebitne že pridobljene smernice in/ali priporočila nosilcev urejanja prostora.

Ureditev območja bo natančneje določil OPPN, ki bo tudi določil možnost dopustnih odstopanj.

Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev se izdela z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave podrobnega prostorskega načrta.

OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, pripravljeni skladno z zahtevami veljavnih predpisov, da je možen vnos v prostorski informacijski sistem.

 

5.

(vrsta postopka)

Priprava OPPN se izvede v postopku priprave prostorskega akta, kot je za OPPN predpisan v ZUreP-2, v členih 118 in 119 (člen 119 pa napotuje še na člene 110 do 115). Predmetni OPPN se na podlagi 2. odstavka 118. člena ZUreP-2  izdela brez faze izhodišča, saj  so usmeritve  za pripravo OPPN že podane v SD OPN.

 

6.

(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

V postopku priprave OPPN so predvideni naslednji roki:

·   izdelava 2 idejnih variant zasnove območja – 20 dni po podpisu pogodbe oz. prejetju potrebnih vhodnih podatkov,

·   sklep o pripravi OPPN: april 2020,

·   posredovanje sklepa o pripravi OPPN in izbrane variantne rešitve za pripravo OPPN ministrstvu, pristojnemu za prostor, da dodeli identifikacijsko številko v prostorskem informacijskem sistemu; vpis identifikacijske številke po prejemu le-te: 7 dni,

·   javna objava sklepa o pripravi OPPN skupaj s potrjeno idejno varianto zasnove območja za pripravo OPPN v prostorskem informacijskem sistemu (objava sklepa o pripravi OPPN v uradnem glasilu in na spletni strani občine): po prejemu identifikacijske številke ministrstva: isti dan po prejemu ID številke,

·   poziv državnim nosilcem urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), da podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje (poziv lahko vključuje tudi poziv za podajo konkretnih smernic): 30 dni od prejema poziva (NUP),

·   ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, odloči  ali je potrebno izvesti CPVO: v 21 dneh od prejema vloge s priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora ( MOP in Sektor za CPVO),

·   priprava osnutka OPPN: 20 dni po prejetju odločitve glede potrebnosti izvedbe CPVO,

·   če je za OPPN potrebno izvesti CPVO, je za potrebe postopka CPVO potrebno izdelati okoljsko poročilo: okvirni rok izdelave okoljskega poročila je predvidoma 30 dni oz. skladno s pogodbenimi roki z izbranim izdelovalcem,

·   objava osnutka OPPN in okoljskega poročila (če je bilo okoljsko poročilo pripravljeno) v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine): isti dan po prejemu,

·   poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k objavljenemu gradivu osnutka OPPN (če je potrebno izvesti CPVO, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, hkrati z mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti  vplivov izvedbe OPPN na okolje ali mnenje o ustreznosti okoljskega poročila): 30 dni od prejema poziva (na zahtevo nosilca urejanja prostora se lahko rok podaljša za največ 30 dni),

·   ministrstvo, pristojno za okolje, po prejemu mnenj državnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, odloči glede ustreznosti okoljskega poročila (odloči, da je okoljsko poročilo ustrezno ali pa zahteva njegovo dopolnitev): v roku 30 dni od prejema vloge s priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora,

·   dopolnitev osnutka OPPN (in morebitna dopolnitev okoljskega poročila (okoljsko poročilo se izdela, če je zahtevan postopek CPVO)): v roku 20 dni po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora oziroma (če je potreben postopek CPVO) v roku 30 dni po prejemu odločitve glede ustreznosti okoljskega poročila,

·   objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka OPPN (in okoljskega poročila, če je izdelano): objava javnega naznanila na krajevno običajen način in v svetovnem spletu najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,

·   javna objava osnutka OPPN in okoljskega poročila (če je bilo okoljsko poročilo pripravljeno), dopolnjenih po pridobitvi mnenj in po pridobitvi odločitve glede ustreznosti okoljskega poročila, v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine): 30 dni v času trajanja javne razgrnitve,

·   izvedba javne obravnave v času javne razgrnitve: kraj in čas javne obravnave sta določena v javnem naznanilu,

·   priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti: 10 dni po zaključku javne razgrnitve,

·   prva obravnava in sprejem osnutka OPPN na občinskem svetu (del gradiva za obravnavo na občinskem svetu je tudi elaborat ekonomike) ter obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov javnosti: čas odvisen od občine, ki skliče sejo,

·   javna objava stališč, zavzetih do pripomb in predlogov javnosti, v prostorskem informacijskem sistemu in na krajevno običajen način: naslednji dan po seji,

·   priprava predloga OPPN (na podlagi sprejetih stališč občinskega sveta do pripomb in predlogov javnosti): 20 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu,

·   objava predloga OPPN in okoljskega poročila (če je bilo okoljsko poročilo pripravljeno) v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine): isti dan po prejemu gradiva,

·   poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k objavljenemu gradivu predloga OPPN (če je potrebno izvesti CPVO, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, hkrati z mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje, če tega niso podali že v mnenju na osnutek OPPN): 30 dni od prejema poziva (na zahtevo nosilca urejanja prostora se lahko rok podaljša za največ 30 dni),

·   (če je potrebno izvesti CPVO) vloga ministrstvu, pristojnemu za okolje, da ugotovi, ali so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi: 30 dni po prejemu vloge s priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO,

·   priprava usklajenega predloga OPPN in elaborata ekonomike – 30 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora – za sprejem na občinskem svetu,

·   Posredovanje usklajenega predloga OPPN skupaj s spremljajočim gradivom na MOP – MOP potrdi predlog s Sklepom: 30 dni

·   druga obravnava in sprejem predloga OPPN na občinskem svetu (del gradiva za obravnavo na občinskem svetu je tudi elaborat ekonomike): čas odvisen od občine, ki skliče sejo,

·   objava odloka v uradnem glasilu: po preteku petnajstdnevnega roka od sprejema predloga na občinskem svetu,

·   priprava končnega OPPN in predaja naročniku: po objavi, ko začne OPPN veljati.

·   posredovanje končnega OPPN ministrstvu, pristojnemu za prostor: 7 dni po pridobitvi končnega OPPN.

Zgoraj navedeni roki so okvirni. Zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spremenijo.

 

7.

(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj)

Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj:

·   Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor (za področje voda),

·   Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (za področje ohranjanja narave),

·   Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine),

·   Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (v vednost za področje varstva kulturne dediščine),

·   Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom),

·   Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (za  področje socialnih zadev, socialnega razvoja in varstva),

·   Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (za področje zdravstvenega varstva),

·   Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo),

·   Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj (za področji oskrbe z vodo in odvajanja odplak),

·   Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja, Operativa, TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor (za področje umeščanja fiksne telefonije),

·   Telemach, širokopasovne komunikacije, Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana – Črnuče (za področje kabelsko komunikacijskega sistema),

·   Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (za področje prometa za občinske ceste),

·   Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev odločitev glede postopka CPVO).

V primeru, da se v postopku priprave utemeljeno ugotovi, da je potrebno vključiti tudi nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihova mnenja.

 

8.

(načrt vključevanja javnosti)

Ob izdelavi postopka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci, druge spremembe in dopolnitve (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2019), je bila izvedena tudi javna predstavitev, kjer je zainteresirana javnost imela možnost podati svoje pripombe in predloge pri oblikovanju usmeritev za izdelavo predmetnega OPPN.

V okviru priprave osnutka OPPN se ponovno vključuje zainteresirano javnost, usklajujejo se različni interesi v prostoru. Izvede se javno predstavitev osnutka OPPN, v sklopu katere ima zainteresirana javnost možnost podati svoje pripombe in predloge pri pripravi osnutka OPPN.

Osnutek OPPN, dopolnjen glede na pridobljena mnenja k osnutku, (in okoljsko poročilo, ko je potrebno izvesti postopek CPVO) se javno razgrne. Za javno razgrnitev se pripravi povzetek za javnost. V času javne razgrnitve se izvede javno obravnavo razgrnjenih gradiv. V času javne razgrnitve se javnost tudi seznani z morebitnim nasprotjem interesov.

Stališča do pripomb in predlogov javnosti se javno objavi na spletni strani občine in na krajevno običajen način.

Tekom celotnega postopka se gradiva objavljajo na spletni strani občine, in sicer se na spletni strani občine objavi: sklep o pripravi z izbrano varianto zasnove ureditve območja, osnutek OPPN (in okoljsko poročilo, če je potrebno izvesti postopek CPVO), javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi (objava javnega naznanila tudi na krajevno običajen način), stališča do pripomb in predlogov javnosti (objava tudi na krajevno običajen način), predlog OPPN (in okoljsko poročilo, če je potrebno izvesti postopek CPVO).

Po potrebi (predvsem v odvisnosti od interesa javnosti) se izvede tudi druge oblike vključevanja javnosti.

 

9.

(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja)

Občina Markovci financira pripravo in izdelavo OPPN, stroške objav, geodetski načrt območja urejanja, elaborat ekonomike in program opremljanja zemljišč.

Izdelovalec prostorskega akta mora predati Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju tri kompletne podpisane izvode sprejetega prostorskega akta (število izvodov za investitorje določa pogodba). Obenem je potrebno celoten prostorski akt s prilogami predati tudi v digitalni obliki, pripravljeni skladno z zahtevami veljavnih predpisov.

 

10.

(objava sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin ter na spletnem naslovu Občine Markovci (www.markovci.si). 

 

Številka: 3505-0001/2020

Identifikacijska številka v prostorskem informacijskem sistemu: 1652

Datum: 22. 4. 2020

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan