New Page 2

Na podlagi 32. in 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in v skladu s 16. in 38. členom Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03), je Občinski svet občine Zreče na seji dne 5. 7. 2004 sprejel naslednji

S K L E P

I

Spremeni se 1. točka sklepa. št. 032-04-19/02-2, z dne 16. 12. 2002, kjer se imenovana pod zaporedno št. 1. Metka Hren, kot članica – predsednica Nadzornega odbora Občine Zreče, nadomesti z novo članico, ki se glasi:

Rozalija Sodin, roj. 9. 1. 1942, Križevec 60, Stranice – za članico.

II

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati takoj.

 

Župan

Občine Zreče

Jože Košir l. r.