New Page 1

Na podlagi  3. člena ter v zvezi   z  9. alinejo 1. odstavka 8. člena  Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,  55/92, 13/93, 66/93, 45/94-odločba US, 8/96 in 36/00) in 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 in 58/05)  je Občinski svet Občine Kidričevo na 4. redni seji , dne 26. 4. 2007, sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj

1.      člen

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj (Uradni list RS, št. 29/05), se spremeni tako, da se naslov XIII. poglavja  dopolni tako, da glasi:

»XIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI TER ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA«.

2.      člen

Prva in druga alineja drugega odstavka 6. člena odloka se spremenita tako, da glasita:

»Služba zdravstvenega varstva odraslih:

- enota splošnih ambulant Ptuj z okolico,

- Služba preventivnega zdravstvenega  varstva zaposlenih:

- enota Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa

- enota obratna ambulanta Kidričevo.«

3.      člen

V poglavju XIII. se doda novi 31.a člen, ki glasi:

»Občine ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda«.

4.      člen

Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic ter v Uradnem listu RS.

 

Šifra: 015-03-36/04

Datum 26. 4. 2007

 

Občina Kidričevo

 

Župan Jožef Murko