New Page 2

Številka: 900-4/2018-3-(52/04)

Datum: 18. 4. 2018

 

Zadeva: Gradivo za 37. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 37. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 25. 4. 2018 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1. Potrditev zapisnika 36. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 28. 3. 2018 (zapisnik 1, 2) ter poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2)

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj — predlog (gradivo)

5. A. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne — osnutek (gradivo)

B. Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne — osnutek (gradivo)

6. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj - osnutek (gradivo)

7. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja (gradivo)

8. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje (gradivo)

9. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5)

 

Skepi komisij: gradivo

 

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan