Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Markovci (Uradni vestnik Radia Tednik Ptuj, št. 7/99 in 9/99) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00 in 76/02) je Občinski svet občine Markovci na 3. seji dne 23. 1. 2003 sprejel
 
S K L E P
 
 
o določitvi cene vzgojnovarstvenih programov v vrtcu v Občini Markovci
 
 
1
 
Cene programov v vrtcu v Občini Markovci znašajo od 1. 2. 2003 dalje mesečno na otroka
 
 
1. v dnevnem (10-urnem) varstvu za otroke
– prve starostne skupine
(od enega do treh let)                                71.000 SIT
– druge starostne skupine
(od treh let do vstopa v šolo)                        54.000 SIT
 
2. v poldnevnem (6-urnem) varstvu za otroke
– prve starostne skupine
(od enega do treh let)                                42.600 SIT
– druge starostne skupine
(od treh let do vstopa v šolo)                        32.400 SIT
 
2
 
Starši otrok, za katere je Občina Markovci po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje 3 dni pred prvim dnem odsotnosti otrok iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% prispevka za program, v katerem je bil otrok pred odjavo.
 
 
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Markovci po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
 
3
 
Cene programov iz 1. točke se uporabljajo za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od 1. 2. 2003 dalje.
 
 
Višino plačila staršev na podlagi pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00, 111/00 in 92/02) določa Občinska uprava občine Markovci v upravnem postopku.
 
4
 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. 2. 2003.
 
 

Št. 380-05/02-3
Markovci, dne 23. januarja 2003.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.