New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Kobilje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Kobilje

Predlagatelj:

Župan Občine Kobilje

Zakonska podlaga:

49. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO, 11/2018 – ZSPDSLS-1 in 30/2018) in četrti odstavek 46. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2016)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Kobilje

Datum:

19.8.2019

Priloge:

/
Vabilo na sejo:

5. redna seja Občinskega sveta Občine Kobilje

Besedilo:

gradivo