New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06 in 48/07) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 9. 7. 2008 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A

Občinskega sveta Občine Zreče

1. člen

Za drugim odstavkom 32. člena se na koncu doda stavek »Ostali poročevalci imajo za predstavitev letnih in drugih poročil na voljo največ 10 minut«.

93. člen se spremeni tako da se glasi:

»Po vsaki spremembi ali dopolnitvi odloka, pravilnika, navodila, sklepa ali drugega akta Občine Zreče pravna služba pripravi neuradno prečiščeno besedilo, ki se objavi v elektronski obliki na spletnih straneh Občine Zreče.

Na podlagi pisnega predloga komisije, odbora ali javnega uslužbenca, v katerega delovno področje pravni akt spada, občinska uprava pripravi uradno prečiščeno besedilo.

Uradno prečiščeno besedilo potrdi občinski svet Občine Zreče brez razprave. Občinski svet lahko sklene, da vsa uradna prečiščena besedila potrdi z enim glasovanjem.

Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter v elektronski obliki na spletnih straneh Občine Zreče.«

3. člen

Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

 

Št. 00700-3/2008-5

Zreče, dne 9. julija 2008

 

Župan

Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.