New Page 3

Na podlagi določila 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009, 87/2012) župan Občine Bled objavlja

PREKLIC

OBJAVE ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH JAVNIH CEST IN KOLESARSKIH POTI V OBČINI BLED

 

Preklicujem objavo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 28/2013 dne

 

Številka: 007-1/2012-8

Bled, 02.08.2013

 

Občina Bled

Janez Fajfar, župan