New Page 1

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15) ter 22. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je županja Občine Semič dne 19. 12. 2016 sprejela

 

S K L E P 

o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2017 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Semič (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

2. člen 

(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2016 (Uradni list RS, št. 9/16) in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2016 (Uradni list RS, št. 49/16; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

3. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

 

Skupina/Podskupina kontov

Proračun 

januar–marec 

2017

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 

725.000

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 

717.380

70

DAVČNI PRIHODKI

680.198

 

700 Davki na dohodek in dobiček

661.688

 

703 Davki na premoženje

10.370

 

704 Domači davki na blago in storitve

8.140

 

706 Drugi davki

/

71

NEDAVČNI PRIHODKI

37.182

 

710 Udeležbe na dobičku in dohodki 

od premoženja

32.670

 

711 Takse in pristojbine

500

 

712 Globe in druge denarne kazni

560

 

713 Prihodki od prodaje blaga 

in storitev

/

 

714 Drugi nedavčni prihodki

3.452

72

KAPITALSKI PRIHODKI

150

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721 Prihodki od prodaje zalog

0

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopr. dolgoročnih sredstev

150

73

PREJETE DONACIJE

20

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

20

 

731 Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

7.450

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7.450

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

0

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

677.955

40

TEKOČI ODHODKI

274.456

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

58.140

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

10.563

 

402 Izdatki za blago in storitve

183.695

 

403 Plačila domačih obresti

2.100

 

409 Rezerve

19.958

41

TEKOČI TRANSFERI

384.814

 

410 Subvencije

38.044

 

411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom

213.790

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

16.900

 

413 Drugi tekoči domači transferi

116.080

 

414 Tekoči transferi v tujino

 

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

16.285

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

16.285

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.400

 

431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki niso pror. uporabniki

0

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

2.400

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

47.045 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB

 
 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440 Dana posojila

 
 

441 Povečanje kapitalskih deležev 

in naložb

0

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 
 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 
 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500 Domače zadolževanje

0

 

VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)

30.000

55

ODPLAČILA DOLGA

30.000

 

550 Odplačila domačega dolga

30.000

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

17.045

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–30.000

 

XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

–47.045

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

300.000

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

4. člen 

(posebni del proračuna) 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in so priloga temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Semič www.semic.si.

 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

5. člen 

(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

6. člen 

(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

7. člen 

(obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0,00 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

 

5. KONČNA DOLOČBA 

 

8. člen 

(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.

 

Št. 410-10/2016-16

Semič, dne 19. decembra 2016

 

Županja 

Občine Semič 

Polona Kambič l.r.