Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99) je župan Občine Dornava dne 5. 12. 2001 sprejel
 
S K L E P
 
 
o začasnem financiranju Občine Dornava za leto 2002
 
 
1. člen
 
Do sprejetja proračuna Občine Dornava za leto 2002 se potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Dornava začasno financirajo na podlagi proračuna za leto 2001.
 
2. člen
 
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna Občine Dornava za leto 2001.
 
3. člen
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
 
 

Dornava, dne 5. decembra 2001.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.