New Page 2

 

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97 in 70/97, 10/98, 74/98) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99 in 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 33. seji dne 14. 10. 2002 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2002

 

 

1. člen

 

 

V odloku o proračunu Občine Prevalje za leto 2002 (Uradni list RS, št. 28/02) se 2. člen spremeni in se na novo glasi:

 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

                                                           v SIT

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

A)        BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

I.        Prihodki skupaj                         840,515.851,18

 

 

70        Davčni prihodki                         390,576.000,00

 

 

71        Nedavčni prihodki                       153,053.900,00

 

 

72        Kapitalski prihodki                      43,315.000,00

 

 

73        Prejete donacije                         30,588.000,00

 

 

74        Transferni prihodki                     229,982.951,18

 

 

II.       Odhodki skupaj                          869,086.451,42

 

 

40        Tekoči odhodki                          261,171.116,34

 

 

41        Tekoči transferi                        282,574.087,75

 

 

42        Investicijski odhodki                   250,265.247,33

 

 

43        Investicijski transferi                  75,076.000,00

 

 

III.      Proračunski primanjkljaj                -28,570.600,24

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

B)        RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

IV.       Prejeta vračila danih posojil in

 

 

          prodaja  kapitalskih deležev              4,370.000,00

 

 

V.        Dana posojila in povečanje kapitalskih

 

 

          deležev                                           0,00

 

 

VI.       Prejeta minus dana posojila in  spremembe

 

 

          kapitalskih deležev                       4,370.000,00

 

 

VII.      Skupni primanjkljaj P-O ter saldo 

 

 

          prejetih in danih posojil               -24,200.600,24

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

C) RAČUN FINANCIRANJA

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

VIII.     Zadolževanje                             33,000.000,00

 

 

IX.       Odplačilo dolga                          28,001.000,00

 

 

X.        Neto zadolževanje                         4,999.000,00

 

 

XI.       Povečanje (zmanjšanje)

 

 

          sredstev  na računih                    -19,201.600,24

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov so priloga k temu odloku.

 

 

2. člen

 

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina v proračunu leta 2002 lahko zadolži do višine 33,000.000 tolarjev.

 

 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic 26,111.009,20 tolarjev.

 

 

Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe proračuna o:

 

 

– začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,

 

 

– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,

 

 

– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2002.

 

 

 

 

 

Št. 403-01-01/1

 

 

Prevalje, dne 14. oktobra 2002.

 

 

Župan

    Občine Prevalje

    dr. Matic Tasič l. r.