New Page 2

Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg in 82/20), 10. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/20) in 5. člena Letnega programa športa v občini Cerkvenjak za leto 2021 (sprejetega na 7. dopisni seji Občinskega sveta Občine Cerkvenjak, dne 10. 3. 2021) Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/2021) Občina Cerkvenjak objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI CERKVENJAK ZA LETO 2021

 

1.  NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: (v nadaljevanju JR):

Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25; 2236 CERKVENJAK,

 

2.  PREDMET JR:

Za uresničevanje JR v športu se v občini v letu 2021 preko JR sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAMI:

PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE:

·  celoletni prostočasni programi od 5 do 19 let (ŠV-PRO)

·  celoletni pripravljalni programi od U-7 do U-11 (ŠV-PRI)

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT (ŠV-USM):

·  celoletni tekmovalni programi otrok U-12/13 in U-14/15

·  celoletni tekmovalni programi mladine U-16/17 in U-18/19

KAKOVOSTNI ŠPORT (KŠ):

·  celoletni tekmovalni programi odraslih

ŠPORTNA REKREACIJA (RE):

·  celoletni športnorekreativni programi odraslih

ŠPORT STAREJŠIH (ŠSta):

·  celoletni športnorekreativni programi starejših

RAZVOJNE DEJAVNOSTI:

·  izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:

·  delovanje športnih društev in zvez

ŠPORTNE PRIREDITVE:

·  druge lokalno pomembne športne prireditve.

 

3.  UPRAVIČENI IZVAJALCI LPŠ:

Na JR lahko kandidirajo prijavitelji po 4. členu Odloka o sofinanciranju LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

·  imajo sedež v občini Cerkvenjak,

·  so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, ena od registriranih dejavnosti pa je izvajanje športnih programov,

·  izvajajo programe/področja skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR in izpolnjujejo vse pogoje JR,

·  imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter izobražen/usposobljen kader za delo v športu,

·  imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,

·  imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.

Prijavitelji, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, se v nadaljevanju postopka izločijo iz vrednotenja.

 

4.  POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LPŠ:

Na JR prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ, ki so sestavni del Odloka in so kot čistopis (izvleček) priloga JR 2021.

 

5.  VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV:

Višina razpisanih sredstev na JR znaša 16.000,00 €. Proračunska sredstva so zagotovljena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu občine za leto 2021 in LPŠ za leto 2021:

 

Sofinanciranje programov športa v višini 13.500,00 EUR:

·  prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:

·  celoletni prostočasni programi od 5 do 19 let (ŠV-PRO),

·  celoletni pripravljalni programi od U-7 od U-11 (ŠV-PRI).

·  športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):

·  celoletni tekmovalni programi otrok U-12/13, U-14/15

·  celoletni tekmovalni programi mladine U-16/17, U-18/19.

·  kakovostni šport odraslih (KŠ):

·  celoletni tekmovalni programi odraslih,

·  športna rekreacija (RE):

·  celoletni športnorekreativni programi odraslih,

·  šport starejših (ŠSTA):

·  celoletni športnorekreativni programi starejših.

Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu, organiziranosti v športu in športnih prireditev:

·  usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, v višini 500,00 EUR.

·  delovanje športnih društev in zveze v višini 1.000,00 EUR.

·  športne prireditve v višini 1.000,00 EUR.

 

6.  ROK ZA PORABO SREDSTEV:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2021.

 

7.  RAZPISNI ROK: 

Rok za prijavo na JR je do vključno: 23. 4. 2021 do 12. ure.

 

8.  ODPIRANJE IN OBRAVNAVA PRISPELIH VLOG TER OBVEŠČANJE O IZIDU JR:

Postopek JR vodi komisija za izvedbo JR.

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.

Odpiranje prispelih vlog bo komisija opravila najkasneje v osmih (8) dneh od zaključka JR in ne bo javno.

V primeru nepopolnih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vlogo v roku osmih (8) dni dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena.

Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni športni program in/ali področje.

 

9.  NAČIN DOSTAVE VLOG:

Vlogo za sofinanciranje športnih programov in/ali področij za leto 2021 mora prijavitelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.

Vlogo (natisnjena, podpisana in žigosana obrazca »SPLOŠNO« in »IZJAVA«) je potrebno v zaprti ovojnici poslati ali osebno oddati na naslov: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 CERKVENJAK.

Vloga mora biti pravilno označena in sicer:

·  polni naslov pošiljatelja

·  pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2021 - NE ODPIRAJ!«

·  polni naslov prejemnika: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 CERKVENJAK.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v vložišču Občine zadnji dan roka do 12. ure.

Izpolnjeno dokumentacijo »RAZPISNI OBRAZCI« z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki je potrebno v razpisnem roku poslati na e-naslov:

obcina@cerkvenjak.si

 

10. OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA:

Prijavitelji bodo z odločbo občinske uprave o izidu JR obveščeni v roku osem (8) dni po sprejeti odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo župan občine podpisal pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2021.

 

11. KONTAKTNE OSEBE ZA DODATNE INFORMACIJE:

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 CERKVENJAK.

Kontaktna oseba: Valerija Toš.

 

12. INFORMACIJE O RAZPISNI DOKUMENTACIJI:

Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na občinski upravi v času uradnih ur.

JR in razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine: www.cerkvenjak.si. 

 

Številka: 6712-0001/2021

Datum: 19. 3. 2021

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc, župan