New Page 2

 

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02-ZV-1, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1) ter 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št 22/10) je Občinski svet Občine Hajdina na 16. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O SPREMEMBI ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI HAJDINA

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hajdina (Uradni list RS, št. 135/03, 69/04, 136/04, 111/05, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/09 in 38/10) se v 4 točki razpredelnice drugega odstavka 10. člena dodatno število točk 800, nadomesti s: »1000«.

 

 

2. člen

 

 

V 12. členu se nadomesti število točk 460 za površine iz rezervacije prostora, katere niso namenjene za gradnjo objektov energetske infrastrukture s: »500«.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 1. 2013.

 

 

Številka: 423-06-5/2012

 

 

Datum:   19.12.2012

 

 

 

Občina Hajdina

 

Župan mag. Stanislav Glažar, l. r.