New Page 2

Na podlagi določb 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, ZLS-O, Uradni list RS, št. 76/08, ZLS-P, Uradni list RS, št. 79/09, ZLS-R, Uradni list RS, št. 51/10, in Odločbe US, Uradni list RS, št. 27/08, 100/08, 14/10 in 84/10), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr. in ZSV-E 57/12) ter 7. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 4. redni seji dne 16. 4. 2015 sprejel

 

P R A V I L N I K
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Borovnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

S tem odlokom se določijo upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja denarnih pomoči iz sredstev Občine Borovnica, ki se zagotovijo v proračunu Občine Borovnica.

 

2. člen

Enkratna denarna pomoč po tem pravilniku je denarna pomoč, ki se upravičencem lahko podeli praviloma enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materiale stiske prosilca.

Občina Borovnica zagotavlja sredstva za dodelitev denarnih pomoči iz 1. do 5. točke 3. člena tega pravilnika v proračunu za tekoče leto na postavki »Izredne denarne pomoči občanom«. Za denarne pomoči iz 6. točke 3. člena pravilnika se sredstva zagotavljajo na postavki za plačilo programov vrtca.

Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

 

3. člen

Enkratna denarna pomoč je namenjena za:

1. nakup šolskih potrebščin, plačilo šole v naravi ter kosil ali malic osnovnošolcem;

2. pomoč pri plačilu dietne prehrane za otroke – celiakija, diabetes ipd.;

3. plačilo elektrike, ogrevanja, vode in komunalnih storitev;

4. plačilo kurjave in ozimnice;

5. kritje drugih nujnih življenjskih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti;

6. znižanemu plačilu vrtca zaradi daljše bolezenske odsotnosti otroka iz vrtca.

Enkratna denarna pomoč ni namenjena plačilu stroškov, ki se krijejo iz drugih proračunskih sredstev občine (subvencija najemnin).

 

II. UPRAVIČENCI

 

4. člen

Do enkratne denarne pomoči so upravičeni občani, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče v Občini Borovnica in tam tudi dejansko bivajo,

– trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati ter so se, ne po lastni krivdi, zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, nenadna brezposelnost, smrt v družini, naravne nesreče in podobno) znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti,

– so bili v zadnjih treh mesecih upravičeni do denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih,

– vsi dohodki na družinskega člana ne presegajo višine minimalnega dohodka, določenega v Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih,

– da v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo vloge za denarno pomoč vlagatelj ali družinski član vlagatelja ni bil prejemnik subvencije najemnine za stanovanje.

Do enkratne denarne pomoči zaradi daljše bolezenske odsotnosti otroka iz vrtca so upravičeni starši:

– ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Borovnica;

– če je otrok zaradi bolezni odsoten iz vrtca neprekinjeno najmanj 20 zaporednih delovnih dni;

– če vlogi priloži dokazilo zdravnika, iz katerega je razvidna vrsta bolezni in razlogi za odsotnost.

Pravico lahko starši uveljavljajo enkrat letno največ v trajanju 60 delovnih dni. Starši, ki jim je z odločbo občinske uprave priznana pravica do znižanega plačila vrtca zaradi bolezni, plačajo 50 % njihovega, z odločbo Centra za socialno delo, določenega plačila vrtca.

 

5. člen

Izjemoma se lahko dodeli enkratno denarno pomoč tudi takrat, ko prosilec ni uveljavljal pravice do enkratne denarne pomoči ali njegovi dohodki presegajo višino iz zadnje alineje prejšnjega člena, vendar samo v primeru izkazane težke materialne ogroženosti posameznika ali družine (težja bolezen, elementarna nesreča, smrt v družini in podobno).

 

6. člen

Pri odmeri enkratne denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki, določeni po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.

Do enkratne denarne pomoči so upravičeni posamezniki oziroma družine, ki so prejemniki denarne socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja področje socialno varstvenih prejemkov, in posamezniki oziroma družine, če njihov prejemki na družinskega člana ne presegajo višine minimalnega dohodka, izračunanega po zakonu, za več kot 50 odstotkov.

 

III. OBLIKA IN VIŠINA DENARNE POMOČI

 

7. člen

Enkratna denarna pomoč se praviloma dodeli v funkcionalni obliki, s plačilom bodočih ali zapadlih obveznosti za blago ali storitev. V primeru, da ima upravičenec neporavnane zapadle obveznosti do Občine Borovnica ali javnih zavodov in javnih podjetij v njeni lasti, se z denarno pomočjo najprej poravnajo obveznosti do teh pravnih oseb. Občina Borovnica pridobi podatke o neporavnanih zapadlih obveznostih po uradni dolžnosti.

Izjemoma se iz utemeljenih razlogov lahko denarna pomoč nakaže upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na njegov osebni račun. V tem primeru mora upravičenec v roku 60 dni od prejema pomoči dokazati namensko porabo s predložitvijo računov za namene pomoči in dokazili o plačilih teh računov. V primeru, da upravičenec ne dokaže namenske porabe sredstev, ni upravičen do denarne pomoči v naslednjem koledarskem letu.

 

8. člen

Višina enkratne denarne pomoči znaša najmanj 30 % in največ do 100 % osnovnega zneska minimalnega dohodka. Upravičence se glede na dohodek razvrsti v 3 razrede:

+----------------------------------+--------------------------+

|         dohodki na člana         |      višina pomoči       |

+----------------------------------+--------------------------+

|do 50 % min. dohodka              |nad 50 do 100 % min. doh. |

+----------------------------------+--------------------------+

|nad 50 in do 75 % min. dohodka    |od 30 do 50 % min. doh.   |

+----------------------------------+--------------------------+

|nad 75 % min. dohodka             |30 % min. doh.            |

+----------------------------------+--------------------------+

 

9. člen

Enkratna denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadala po tem pravilniku, ali pa se mu ne dodeli, če:

– se ugotovi, da je dejanski socialni položaj prosilca in družinskih članov boljši, kot izhaja iz podatkov in dokazil v vlogi prosilca,

– da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost prosilca in njegovih družinskih članov,

– z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem,

– se ugotovijo kakršnikoli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne pomoči.

Izjemoma se lahko dodeli do 30 % višji znesek od določenega v prejšnjem odstavku, če se ugotovi, da posameznik ali družina živi v izjemno hudi materialni stiski in ogroženosti in to izkazuje z ustreznimi potrdili in dokazili (dolgotrajna bolezen, nenadna smrt v družini …).

 

IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA DENARNE POMOČI

 

10. člen

Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti se dodeljuje enkrat letno na podlagi javnega razpisa, ki ga župan objavi v dveh mesecih po uveljavitvi proračuna za tekoče leto. Razpis objavi na občinski spletni strani in v občinskem glasilu. V primeru, da na podlagi razpisa niso porabljena vsa proračunska sredstva, se razpis ponovi še v mesecu septembru.

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči se vloži na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pomoči.

Pravico do enkratne denarne pomoči zaradi daljše bolezenske odsotnosti otroka iz vrtca lahko uveljavljajo starši z vlogo, ki jo oddajo na občini skupaj z dokazilom o bolezni otroka najkasneje v roku 15 dni po koncu odsotnosti.

 

11. člen

Postopek ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti vodi komisija, ki je sestavljena iz treh članov. Komisijo imenuje župan tako, da sta dva člana izmed članov občinskega sveta, od tega je najmanj eden iz odbora za družbene dejavnosti, en član pa je iz občinske uprave. Postopek se vodi v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.

Postopek ugotavljanja upravičenosti do enkratne denarne pomoči zaradi daljše bolezenske odsotnosti otroka iz vrtca vodi občinska uprava.

O upravičenosti in višini pomoči izda občinska uprava odločbo o dodelitvi denarne pomoči ali zavrnitvi vloge, v roku 30 dni od prejema popolne vloge.

Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Občine Borovnica. Pritožba se lahko vloži v roku 8 dni od dneva vročitve odločbe.

 

12. člen

Pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi tiste določbe zakona, ki ureja področje socialno varstvenih prejemkov, ki se nanašajo na denarno socialno pomoč.

 

V. IZREDNA DENARNA POMOČ

 

13. člen

Ne glede na določbe tega pravilnika lahko župan v izjemnih primerih (naravnih nesreč, hujše bolezni, drugih nesreč in podobno), s sklepom dodeli izredno denarno pomoč posameznikom ali družinam, ki so se znašli v posebej hudi socialni stiski, v kolikor ima na razpolago v proračunu zagotovljena sredstva.

 

VI. KONČNE DOLOČBE

 

14. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju enkratnih socialnih pomoči v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 18/10).

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati prva alineja drugega odstavka 1. člena in 2. člen Pravilnika o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti (Uradni list RS, št. 57/13).

Nedokončani postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po tem pravilniku.

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0001/2015-3

Borovnica, dne 16. aprila 2015

 

Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.