New Page 1

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 7/05, 5/06, 6/08) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 35. seji, dne 18. 12. 2017, sprejel

 

O D L O K

o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrba

s toplotno energijo v Mestni občini Ptuj

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1.   člen

(vsebina odloka)

 

(1) Ta odlok določa način, predmet in pogoje izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega omrežja daljinskega ogrevanja (v nadaljnjem besedilu: gospodarska javna služba / GJS), in sicer:

- organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja GJS;

- pogoje za zagotavljanje storitev GJS, upravljanje in vzdrževanje omrežja daljinskega ogrevanja in oskrbe s toplotno energijo ter pravice in obveznosti izvajalca javne službe;

- pravice in obveznosti uporabnikov;

- način financiranja GJS;

- druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje dejavnosti GJS.

 

(2) Ta odlok je obvezen za vse udeležence pri načrtovanju in projektiranju, pri vodenju upravnega postopka, komunalnem opremljanju ter uporabi in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega omrežja daljinskega ogrevanja.

 

2. člen

(izvajalec gospodarske javne službe)

 

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega omrežja daljinskega ogrevanja so Javne službe Ptuj, d. o. o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj (v nadaljnjem besedilu: distributer/ izvajalec gospodarske javne službe).

 

3. člen

(odjemalec toplote)

 

Odjemalci oskrbe s toplotno energijo so fizične in pravne osebe, ki so lastniki ali najemniki stanovanj, stanovanjskih stavb in poslovnih hiš ter poslovnih prostorov na območju daljinskega ogrevanja (v nadaljnjem besedilu: odjemalec).

 

 

4. člen

(pojmi in definicije)

 

Pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določen v predpisih s področja energetike in sledečih podzakonskih predpisih:

 

- Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Ptuj (Uradni list RS, št. 7/2014 z dne 31.1.2014) (v nadaljevanju: Sistemska obratovalna navodila);

- Tarifnem sistemu za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj (Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6.11.2006) (v nadaljevanju: Tarifni sistem);

- Splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj (Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6.11.2006) (v nadaljevanju: Splošni pogoji).

 

 

II. NAČIN IZVAJANJA IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 

5. člen

(obseg izvajanja GJS)

 

(1) Gospodarska javna služba obsega dobavo in distribucijo toplote ter upravljanje in vzdrževanje lokalnega omrežja daljinskega ogrevanja.

 

(2) V obseg izvajanja GJS spada tudi dograjevanje objektov in naprav omrežja daljinskega ogrevanja v Mestni občini Ptuj. Vsako posamezno investicijo v skladu s prejšnjim stavkom predhodno potrdi občina. Način in pogoji izvajanja investicij po tem odstavku se podrobneje uredijo v koncesijski pogodbi.

 

6. člen

(proizvodnja in uporaba toplote)

 

(1) Distributer lahko proizvaja toploto sam ali pa jo kupuje od zunanjih proizvajalcev, če je ekonomsko upravičeno. Natančne odnose med zunanjim proizvajalcem definira posebna pogodba, ki mora biti v skladu z zakoni in podzakonskimi akti.

 

(2) Distributer mora pred podpisom pogodbe o dobavi toplote ali pred vsako spremembo pogodbe z zunanjim proizvajalcem pridobiti soglasje nadzornega sveta izvajalca GJS.

 

(3) Toplota, ki jo dobavlja distributer, se lahko uporablja za ogrevanje prostorov ter pripravo tople sanitarne vode. Vrsta posameznega odjema je določena v Sistemskih obratovalnih navodilih.

 

III. OBJEKTI IN NAPRAVE DISTRIBUTERJA IN ODJEMALCEV

 

7. člen

(objekti in naprave v lasti Mestne občine Ptuj)

 

(1) Objekti in naprave v lasti Mestne občine Ptuj, ki jih ima v najemu distributer na podlagi posebne pogodbe, so:

- proizvodni viri;

- distribucijsko omrežje;

- sekundarno toplovodno in vročevodno omrežje do prvega ventila v toplotni postaji odjemalcev;

- priključni toplovod oz. vročevod.

 

(2) Distributer je dolžan te objekte in naprave vzdrževati v skladu s predpisi in določili Sistemskih obratovalnih navodilih.

 

(3) Objekti in naprave omrežja daljinskega ogrevanja, ki jih zgradi distributer, so v obdobju koncesijskega razmerja v lasti distributerja, po prenehanju koncesijskega razmerja pa jih občina lahko odkupi po takratni neamortizirani vrednosti.

 

(4) Natančen prostorski obseg distribucijskega območja za opravljanje GJS, kot ga določa tretji odstavek 284. čelna Energetskega zakona, je javno dostopen na portalu PISO – Prostorski informacijski sistem občin.

 

8. člen

(objekti in naprave v lasti odjemalca)

 

(1) Objekti in naprave odjemalcev so:

 

- priključni vod;

- toplotna postaja;

- merilnik toplotne energije;

- vodomer sanitarne vode;

- interne toplotne naprave;

- delilniki stroškov energije.

 

 (2) Vsako spremembo na napravah iz prvega odstavka tega člena so odjemalci dolžni sporočiti distributerju.

 

(3) Vzdrževanje in nadzor na objektih in napravah v lasti odjemalca izvajajo pooblaščeni delavci distributerja v skladu z veljavnimi predpisi.

 

 

IV. JAVNA POOBLASTILA DISTRIBUTERJA

 

9. člen

(javna pooblastila distributerja)

 

S tem odlokom se podelijo distributerju na območju izvajanja gospodarske javne službe javna pooblastila za:

- izdajo projektnih pogojev pred izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in soglasij k projektnim rešitvam za načrtovane posege v območje varovalnih pasov omrežja daljinskega ogrevanja;

- podajo smernic in mnenj na načrtovane prostorske ureditve;

- podajo smernic in mnenj za načrtovanje sistemskih rešitev stalnega nadzora toplotnih postaj in druge pripadajoče opreme;

- izdajo soglasij za priključitev na omrežje daljinskega ogrevanja;

- izdajo ostalih dokumentov, ki jih na podlagi področnih predpisov mora podati upravljavec področne javne infrastrukture;

- vodenje katastra javne infrastrukture in drugih evidenc v skladu s predpisi.

 

 

V. LETNI PROGRAM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, LETNO POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE

 

10. člen

(letni program GJS)

 

(1) Gospodarska javna služba se izvaja na podlagi letnega programa, ki ga distributer izdela in predloži organu občinske uprave pristojnemu za gospodarske javne službe v uskladitev vsako leto do konca meseca oktobra za naslednjo leto. Usklajen letni program distributer posreduje v obravnavo in potrditev nadzornemu svetu distributerja ter v seznanitev mestnemu svetu.

 

(2) Letni program za oskrbo s toploto vsebuje predvsem:

- program izvajanja javne službe;

- obseg predvidenega investicijskega vzdrževanja;

- obseg predvidenega rednega – tekočega vzdrževanja.

 

11. člen

(letno poročilo GJS)

 

Distributer je dolžan vsako leto ob koncu ogrevalne sezone, oziroma najkasneje do konca meseca junija tekočega leta, mestni občini predložiti letno poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu. Letno poročilo potrdi nadzorni svet distributerja, mestni svet pa se z njim seznani.

 

12. člen

(vodenje katastra GJS)

 

(1) Distributer je dolžan voditi kataster omrežij in infrastrukture, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o odjemalcih in oboje posredovati lokalni skupnosti, v kolikor to lokalna skupnost zahteva.

 

(2) Distributer mora voditi kataster ažurno.

 

VI. POGOJI IN OBVEZNOSTI ZA PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE DALJINSKEGA OGREVANJA

 

13. člen

(priključitev na sistem daljinske oskrbe s toploto)

 

(1) Priključitev objektov na sistem daljinske oskrbe s toploto na območju mesta Ptuj (v nadaljevanju: območje daljinskega ogrevanja), je obvezna.

 

(2) Določilo iz prvega odstavka je zavezujoče tudi za  objekte, za katere bo investitor vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo novega objekta in ne velja za izvedbo del, s katerimi se objekt dozida ali nadzida ter ne velja za rekonstrukcijo objekta, skladno s predpisi o graditvi objektov, v kolikor se zmogljivosti naprave za ogrevanje ne poveča za več kot 20 %.

 

(3) V primeru objektov, ki so že priključeni na lokalno omrežje daljinskega ogrevanja, se za začetek priključitve smatra dan pridobitve uporabnega dovoljenja, če tega ni, pa dan izdaje gradbenega dovoljenja.

 

 

14. člen

(gradnja objektov in naprav ter nadzor nad gradnjo)

 

(1) Objekti in naprave lokalnega omrežja daljinskega ogrevanja, priključni vodi, toplotne in priključne postaje ter interne toplotne naprave inštalacije morajo biti zgrajeni v skladu s standardi in predpisi.

 

(2) Distributer v fazi izgradnje priključnega omrežja in toplotne postaje ali rekonstrukcije investitorjevega objekta izvaja obvezen nadzor, ki obsega preveritev izpolnjevanja veljavnih predpisov in standardov. Ugotovitve o nepravilnostih posreduje nadzorniku, ki po določilih zakona o graditvi objektov opravlja strokovno tehnični nadzor. V primeru neupoštevanja pripomb lahko distributer do odprave pomanjkljivosti odkloni oskrbovati objekt s toploto.

 

15. člen

(pridobitev soglasja)

 

(1) Izvajalci gradbenih, rekonstrukcijskih, vzdrževalnih in drugih del na objektih komunalne infrastrukture, ki s svojimi deli posegajo v in na območje toplovodnega omrežja oziroma drugih objektov in naprav, ki so potrebni za oskrbo s toplotno energijo iz omrežja, si morajo predhodno pridobiti soglasje distributerja.

 

(2) Izvajalci zagotovijo, da ostanejo naprave lokalnega omrežja daljinskega ogrevanja nepoškodovane. V primeru poškodb, ki jih napravijo izvajalci iz predhodnega odstavka tega člena, morajo vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške in po navodilih distributerja.

 

16. člen

(priključitev interne toplotne naprave)

 

(1) Odjemalec mora za priključitev svoje interne naprave na omrežje daljinskega ogrevanja ali za spremembo priključne moči pridobiti ustrezno soglasje distributerja. Soglasje se izdaja v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o graditvi objektov in drugimi predpisi.

 

(2) Odjemalec predloži k vlogi za pridobitev soglasja po prvem odstavku tega člena, pred priključitvijo, dokumentacijo, ki je podrobneje opredeljena v Splošnih pogojih.

 

17. člen

(priključitev na sistem daljinske oskrbe s toploto)

 

(1) Distributer mora dopustiti priključitev, če je odjemalec izpolnil vse pogoje določene v soglasjih, če poravna vse obveznosti in predloži vso potrebno dokumentacijo.

 

(2) V primeru, da so zmogljivosti lokalnega omrežja daljinskega ogrevanja premajhne, distributer zavrne oziroma izda negativno soglasje za priklop, dokler niso zagotovljene tehnične možnosti za priklop.

 

18. člen

(upravljavski nadzor)

 

(1) Distributer izvaja upravljavski nadzor v smislu izpolnjevanja standardov distributerja in kontrole nedovoljenih posegov v infrastrukturo v lasti mestne občine. Dejavnosti in nadzor za priklop vseh priključkov na omrežje daljinskega ogrevanja, izvaja distributer.

 

(2) Poseganje nepooblaščenim osebam v omrežje daljinskega ogrevanja je prepovedano.

 

 

VII. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI IN ODJEMU

 

19. člen

(pogodba o dobavi toplote)

 

(1) Distributer in odjemalec sta se o načinu oskrbe s toplotno energijo dolžna dogovoriti s pogodbo o načinu oskrbe s toplotno energijo, ki jo skleneta v pisni obliki. Pogodba o dobavi toplote se sklepa za nedoločen čas in je ni možno prekiniti, razen v izjemnih primerih, ki so podrobneje določena v Splošnih pogojih.

 

(2) Vsebina pogodbe ter ostala razmerja med distributerjem in odjemalcem so podrobneje opredeljena v Splošnih pogojih.

 

VIII. DOBAVA TOPLOTE

 

20. člen

(zagotovitev potrebne količine toplote)

 

(1) Distributer zagotavlja odjemalcu toploto za ogrevanje na odjemnem mestu v času ogrevalne sezone, potrebno količino toplote za pripravo sanitarne tople vode pa v obdobju celega leta, če to dovoljujejo tehnične zmožnosti toplotne postaje na objektu. Trajanje ogrevalne sezone je podrobneje opredeljeno v Sistemskih obratovalnih navodilih in Splošnih pogojih.

 

 

(2) O dobavi toplote v ogrevalni sezoni ali izven nje za posebne toplotne naprave ali primere, se dogovorita distributer in odjemalec in skleneta posebno pogodbo. Na pisno naročilo in proti plačilu ter v skladu s tehničnimi možnostmi dobavlja distributer odjemalcu toplotno energijo tudi izven ogrevalne sezone.

 

 21. člen

(tehnične spremembe)

 

(1) V primeru tehničnih sprememb Sistemskih obratovalnih navodil za dobavo toplote, ki so skladni z dolgoročnim razvojem oskrbe s toploto, potrebne stroške prilagoditve ali zamenjave distributerjevih in odjemalčevih toplotnih naprav, pokriva distributer na svojih toplotnih napravah, odjemalec pa na odjemalčevih toplotnih napravah.

 

(2) Če odjemalec ne prevzame stroškov sanacije svojih naprav in če sanacija ni izvedena pravočasno in časovno usklajena z deli na napravah distributerja, mu distributer ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje.

 

 

IX. ODJEMNO MESTO, MERILNO MESTO IN MERILNE NAPRAVE

 

 22. člen

(meritev porabljene toplote)

 

(1) Distributer meri porabljeno količino dobavljene toplote z merilnikom porabe toplote na odjemnem mestu. Distributerju mora biti omogočen dostop v prostor z merilnikom porabe toplote zaradi vzdrževalnih del, pregledov in odčitavanj. Odčitavanje in vzdrževanje merilnega mesta opravlja distributer.

 

(2) Podrobnosti o odjemnem mestu ter merilnikih porabe toplote so določene v Splošnih pogojih in Sistemskih obratovalnih navodilih.

 

23. člen

(stroški nabave merilnika toplote)

 

Distributer mora poravnati stroške prve nabave in namestitve merilnikov porabe toplotne energije na odjemnem mestu.

 

24. člen

(odgovornost za škodo na infrastrukturi)

 

Distributer je odgovoren za škodo, ki jo zaradi malomarnosti oz. negospodarnega ravnanja povzroči  pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem predmetne GJS na infrastrukturi v lasti mestne občine.

 

X. OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJA IN ODJEMALCEV

 

25. člen

(obveznosti distributerja)

 

(1) Distributer ima za zagotovitev toplotne oskrbe naslednje obveznosti:

- dobavlja odjemalcu toplotno energijo za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav;

- skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav omrežja daljinskega ogrevanja;

- sistematično pregleduje omrežje;

- redno kontrolira kvaliteto vode v omrežju daljinskega ogrevanja;

- redno pregleduje in zamenjuje merilnike porabe toplotne energije, v skladu s predpisi;

- obvešča odjemalce o času, trajanju in ukrepih ob prekinitvah in omejitvah toplotne oskrbe preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno;

- vodi kataster toplovodnih objektov in naprav ter ostale evidence;

- ažurno izdaja soglasja in omogoča priključitve na omrežje daljinskega ogrevanja;

- odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi prekinitve oskrbe s toplotno energijo po krivdi distributerja.

 

(2) Ostale obveznosti distributerja so določene v Splošnih pogojih.

 

26. člen

(obveznosti odjemalca)

 

(1) Odjemalci imajo naslednje obveznosti:

- skrbijo za normalno obratovanje svojih toplotnih naprav;

- kontrolirajo porabo toplotne energije;

- upoštevajo vso zakonodajo, ki se nanaša na oskrbo s toplotno energijo;

- omogočijo distributerju dostop do merilnih naprav;

- izvajajo varčevalne in druge ukrepe v razmerah omejevanja oskrbe s toplotno energijo;

- sproti obveščajo distributerja o motnjah pri dobavi toplotne energije;

- odgovarjajo za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne nesposobnosti toplotnih naprav po krivdi odjemalca;

- skrbijo, da z obratovanjem svojih toplotnih naprav ne motijo drugih odjemalcev ali distributerja;

- svoje objekte in naprave vzdrževati v skladu s predpisi;

- če gre za povečanje priključne moči, mora odjemalec pridobiti od distributerja pisno soglasje.

 

(2) Ostale obveznosti odjemalca so določene v Splošnih pogojih.

 

 

XI. FINANCIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 

27. člen

(financiranje GJS)

 

Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo gospodarsko javno službo se financirajo iz cene za toploto, ki jo plačujejo uporabniki, iz občinskega proračuna in iz drugih virov.

 

 

XII. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO

 

28. člen

(oblikovanje cene toplote)

 

(1) Cena oskrbe s toploto se oblikuje v skladu z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, ki ga je izdala Agencija za energijo Republike Slovenije (v nadaljevanju: AGEN).

 

(2) Vsakokrat oblikovano ceno oskrbe s toploto potrdi AGEN.

 

29. člen

(interna delitev stroškov)

 

 Interna delitev stroškov za oskrbo s toploto posameznim odjemalcem ni obveznost distributerja.

 

30. člen

(obračun oskrbe s toploto)

 

Obračun oskrbe s toploto pri posameznem odjemnem mestu se opravi skladno s Tarifnim sistemom po veljavnem ceniku.

 

 31. člen

(načina plačila oskrbe s toploto)

 

Odjemalci plačujejo oskrbo s toploto na podlagi mesečnih izdanih računov, položnic ali drugih veljavnih dokumentov.

 

32. člen

(pooblastilo pravne ali fizične osebe)

 

(1) V primeru, da je v objektu več odjemalcev z enim odjemnim mestom, lahko le-ti z medsebojnim sporazumom pooblastijo določeno pravno ali fizično osebo, ki z distributerjem opravlja posle v zvezi z obračunom toplote.

 

(2) Distributer v tem primeru mesečno izstavi račun pooblaščeni osebi iz prvega odstavka.

 

 33. člen

(okvara merilnika toplote)

 

V primeru tehničnih okvar merilnika porabe toplote ali drugih težav, katerih posledica je neznana poraba toplote na odjemnem mestu, se primer rešuje skladno s Splošnimi pogoji.

 

 

XIII. PREKINITEV OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO

 

 34. člen

(prekinitev dobave toplote)

 

Distributer ima pravico prekiniti oskrbo s toploto skladno z določili Energetskega zakona ter na njegovi podlagi sprejetimi Sistemskimi obratovalnimi navodili.

 

 

XIV. OMEJEVANJE OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO

 

 35. člen

(omejitev dobave toplote)

 

V primerih višje sile ima distributer pravico brez nadomestila škode prekiniti ali zmanjšati oskrbo s toploto, mora pa obvestiti odjemalce in postopati v skladu z določili Sistemskih obratovalnih navodil. Za višjo silo se štejejo izredne nepredvidene okoliščine, na katere distributer ne more vplivati.

 

XV. NADZOR NAD IZVAJANJEM OSKRBE S TOPLOTO

 

36. člen

(inšpekcijski in strokovni nadzor)

 

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, pooblaščeni delavci distributerja pa opravljajo strokovni nadzor v skladu z veljavnimi splošnimi akti.

 

(2) Strokovni nadzor nad distributerjem izvaja organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe.

 

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 37. člen

(smiselna uporaba predpisov)

 

Sklicevanje v določbah tega odloka na sledeče tri (3) predpise:

- Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Ptuj (Uradni list RS, št. 7/2014 z dne 31.1.2014),

- Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj (Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6.11.2006),

- Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj (Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6.11.2006),

se z dnem uveljavitve novih Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju: nova SON), ki so v času sprejema tega odloka v potrjevanju na AGEN, nadomesti s sklicevanjem na nova SON.

 

38. člen

(veljavnost odloka)

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

 

Številka: 007-25/2017

Datum: 18. 12. 2017

Miran SENČAR,

                                                                                          župan Mestne občine Ptuj