New Page 1
Evidenca najemnikov občinskih stanovanj

1. Naziv institucije:

Občina Moravske Toplice
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca najemnikov občinskih stanovanj
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Osebno ime, EMŠO, davčna številka, višina najemnine
5. Pravne podlage:

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem SOP 2004-01-0570

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): /
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Moravske Toplice
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 14.2.2004
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Tajnik občine: Martina Vink Kranjec, univ.dipl.inž.kmet., e-pošta: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si