New Page 3

 

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 97/01 in 30/02) in 114. člena statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin 18/2006) je občinski svet Občine Prevalje na 5. redni seji dne 29.03.2007 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE PREVALJE ZA LETO 2006

 

 

1. člen

 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2006, ki ga v splošnem delu sestavljajo bilanca prihodkov odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.

 

 

2. člen

 

 

Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2006 so znašali:

 

 

A.      BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SKUPAJ PRIHODKI

973.887.147 SIT

·         Davčni prihodki

549.288.351 SIT

·         Nedavčni prihodki

135.568.129 SIT

·         Kapitalski prihodki

29.318.645 SIT

·         Prejete donacije

140.089 SIT

·         Transferni prihodki

259.571.933 SIT

SKUPAJ ODHODKI

1.048.702.331 SIT

·         Tekoči odhodki

364.700.474 SIT

·         Tekoči transferi

344.675.682 SIT

·         Investicijski odhodki

215.671.135 SIT

·         Investicijski transferi

123.655.040 SIT

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

-74.815.184 SIT

 

 

 

B.      RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prejeta vračila danih posojil in

prodaja kapitalskih deležev

40.034 SIT

Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev

0,00 SIT

 

 

 

C.      RAČUN FINANCIRANJA

Zadolževanje

28.000.000 SIT

Odplačilo domačega dolga

5.490.976 SIT

ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

 -52.266.126 SIT

 

 

 

3. člen

 

 

Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna na koncu leta 2006 v znesku 34.538.389 SIT, se uporabi za financiranje izdatkov prihodnjega leta.

 

 

4. člen

 

 

Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna občine Prevalje za leto 2006, je sestavni del tega odloka.

 

 

V splošnem in posebnem delu proračuna je v posameznih stolpcih prikazana rebalans 2006, veljavni proračun za leto 2006, realizirani proračun za leto 2006 in indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2006.

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 410-01-00/5

 

 

Datum: 29.03.2007

 

 

Občina Prevalje

Župan dr. Matic Tasič, l.r.