New Page 3

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 17. člena ter 48. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 18. maja 2006 sprejel

 

O D L O K 

o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine 

Murska Sobota

 

1. člen

 

V 9. členu Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 38/01) se doda novi odstavek, ki se glasi: 

»Notranja revizija lahko izvaja notranje revidiranje tudi za proračunske uporabnike, katerih ustanoviteljica in večinski financer je občina. Podrobno se delovanje in usklajevanje dela notranjega revizorja opredeli s Pravilnikom o delovanju notranje revizije v Mestni občini Murska Sobota.«

 

2. člen

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 007-0006/2006

Murska Sobota, dne 18. maja 2006

 

Župan 

Mestne občine Murska Sobota 

Anton Štihec l.r.