New Page 1

Na podlagi 66. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je župan Občine Rečica ob Savinji dne 26. 5. 2008 sprejel

S K L E P

o začetku priprave Regijskega prostorskega načrta Golte

1. Splošno

1.1 S tem sklepom na podlagi sklenjenega dogovora med občino Mozirje, Ljubno in Rečico ob Savinji, župan Občine Rečica ob Savinji določi začetek in način priprave Regijskega prostorskega načrta Golte (v nadaljevanju RPN Golte).

1.2 Pravna podlaga za pripravo RPN Golte so Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in njegovi podzakonski akti.

1.3 Za postopek priprave RPN Golte se smiselno uporabljajo določbe 47. do 51. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07). RPN Golte je sprejet, ko ga sprejmejo vsi občinski sveti udeleženih občin z odlokom v enakem besedilu (68. člen ZPNačrt).

2. Ocena stanja in razlogi

2.1 V območju krajinskega parka Golte se odvijajo različne dejavnosti: turistična dejavnost, rekreacija, kmetijska dejavnost, druga poslovna dejavnost, okoljska infrastruktura ter bivanje.

Naštete dejavnosti se v tem območju srečujejo s prostorskimi omejitvami kot je varovana narava, ekološko pomembno območje in drugo.

2.2 Zaključene so bile naslednje faze oziroma uradna dejanja:

– zbiranje razvojnih pobud,

– pridobitev predhodnih smernic in strokovnih podlag posameznih nosilcev urejanja prostora za območja posameznih občin,

– izdelana Strokovna podlaga za področje poselitve in analiza stanja za območje Občine Mozirje, št. proj. 232/06, RC Planiranje Celje,

– izdelana Strokovna podlaga za krajinsko zasnovo Golte, št. proj. 235/06, RC Planiranje Celje, na podlagi sklenjenega medobčinskega dogovora.

2.3 Območje Golt predstavlja zaradi naravnih danosti in omejitev zaokroženo območje, kjer je potrebno z ohranjanjem naravnih danosti vzpostaviti razmerja med uporabniki tega prostora.

3. Vsebina in oblika RPN Golte

3.1 Z RPN Golte bo obravnavano celotno območje Golt.

3.2 Postopek priprave RPN Golte bo potekala kot priprava enovitega dokumenta, ki bo izdelan v vsebini in obliki skladni ZPNačt-om in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta.

3.4 RPN Golte vsebuje grafični in tekstualni del in se izdela v predpisani digitalni in analogni obliki.

4. Način pridobitve strokovnih rešitev

4.1 Strokovne rešitve RPN izhajajo iz usmeritev državnih prostorskih aktov ter Izvedbenega Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2007–2009 in temeljijo na vseh že izdelanih strokovnih podlagah, analizi dejanskega stanja, analizi razvojnih potreb občin in drugih izraženih razvojnih potreb.

4.2 Pri izdelavi se upoštevajo podatki, ki jih zagotovijo posamezni nosilci urejanja v okviru prostorskega informacijskega sistema.

4.3 Pripravljavec pridobi v postopku priprave tudi strokovne podlage za področja za katera bi se v postopku priprave RPN Golte izkazalo, da so še potrebna.

5. Izvedba celovite presoje vplivov na okolje

5.1 Pripravljavec v postopku načrtovanja pridobi odločbo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje, ki se upošteva pri pripravi RPN Golte.

6. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave

6.1 Nosilci urejanja prostora so:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelek za kmetijski prostor,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,

– Zavod za gozdove Slovenije,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za vode,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za zavarovana območja,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje,

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, osrednja enota,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Celje,

– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste,

– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Celje,

– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,

– Geoplin d.o.o.,

– Eles,

– Elektro – Slovenija, d.o.o.,

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo.

Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi RPN Golte:

– JP Komunala, d.o.o., Mozirje, Praprotnikova 35, 3330 Mozirje (vodovod, kanalizacija, odstranjevanje odpadkov),

– Elektro Turnšek, d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje (KTV omrežje),

– Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije in zveze),

– Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (oskrba z električno energijo),

– Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje (področje občinskih cest),

– Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji,

– Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.

6.2 Poleg v prvi točki tega člena navedenih nosilcev urejanja prostora se v okviru priprave RPN Golte po potrebi vključijo tudi drugi nosilci urejanja.

6.3 Na podlagi 47. in 51. člena ZPNačrt-a nosilci urejanja podajo svoje smernice in mnenja.

7. Postopki in roki priprave

+---------------------------+--------------------+-------------+

|          Dejanje          |       Nosilec      |  Terminski  |

|                           |                    |     plan    |

+---------------------------+--------------------+-------------+

|začetek – sklep o pripravi |občinski svet       |    30 dni   |

+---------------------------+--------------------+-------------+

|izbor načrtovalca          |                    |    30 dni   |

+---------------------------+--------------------+-------------+

|priprava osnutka RPN in    |izbran načrtovalec  |    90 dni   |

|manjkajočih strokovnih     |                    |             |

|podlag                     |                    |             |

+---------------------------+--------------------+-------------+

|smernice                   |MOP                 |    37 dni   |

+---------------------------+--------------------+-------------+

|priprava dopolnjenega      |Občina in           |   105 dni   |

|osnutka in okoljskega      |načrtovalec         |             |

|poročila                   |                    |             |

+---------------------------+--------------------+-------------+

|javna razgrnitev in        |Občina in           |    37 dni   |

|obravnava osnutka RPN in   |načrtovalec         |             |

|okoljskega poročila        |                    |             |

+---------------------------+--------------------+-------------+

|priprava predloga RPN      |Občina in           |    60 dni   |

|                           |načrtovalec         |             |

+---------------------------+--------------------+-------------+

|potrditev predloga RPN z   |MOP z nosilci       |    75 dni   |

|okoljskim poročilom        |urejanja            |             |

+---------------------------+--------------------+-------------+

|pridobitev sklepa vlade    |MOP, vlada          |    45 dni   |

+---------------------------+--------------------+-------------+

|sprejem na OS občin        |Občina              |    40 dni   |

|podpisnic dogovora in      |                    |             |

|objava v Uradnem listu     |                    |             |

+---------------------------+--------------------+-------------+

8. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave RPN Golte

8.1 Za izdelavo RPN Golte zagotovijo sredstva Občine podpisnice dogovora na podlagi sprejetega proračuna za leto 2008 in 2009.

9. Začetek veljavnosti sklepa

9.1 Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občin udeleženk ter začne veljati z dnem objave.

9.2 Občina Rečica ob Savinji pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.

 

Št. 3500-0017/2008

Rečica ob Savinji, dne 26. maja 2008

 

Župan

Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.