New Page 1

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 12. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Turnišče na 5. seji dne 28. 5. 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 1999

 

1. člen

 

Proračun Občine Turnišče za leto 1999 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.

 

2. člen

 

Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče znašajo 293,306.299,38 SIT in se razporedijo za:

– tekoče odhodke                                   40,201.467,38

– tekoče transfere                                115,057.782,00

– investicijske odhodke                           138,047.050,00

 

3. člen

 

V stalne rezerve Občine Turnišče se izloči 0,5% doseženih prihodkov. O uporabi stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin odloča župan, in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1999.

 

4. člen

 

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.

 

5. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za leto 1999.

 

Št. 7/5-99

Turnišče, dne 28. maja 1999.

 

Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.