New Page 2

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Ur. l. RS, št. 24/92) in 19. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 27/97) je občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 29. seji dne 19. 12. 1997 sprejel

SKLEP

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje za leto 1998

 

1.     člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje za leto 1998 znaša 0,1417 SIT.

2.     člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Gorenjske, uporablja pa se od 1. 1. 1998.

 

Številka: 015-03-57/98

Datum:   14. 1. 1998

Predsednik občinskega sveta

Miha Zevnik