New Page 2

Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno preči- ščeno besedilo, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - ZPOmK-1, 90/10 - odl. US, 87/11 - ZAvMS, 77/10 - ZSFCJA, 47/12, 47/15 - ZZSDT, 22/16 in 39/16), Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15 in 6/18 - odl. US) in 15. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/14 in 3/18) je Občinski svet Občine Vodice na 34. redni seji, dne 4. 9.2018 sprejel

 

 

Odlok

o spremembi in dopolnitvi Odloka o javnem

občinskem glasilu Kopitarjev glas

 

1. člen

 

V Odloku o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/13 in 12/14) se v 13. členu, poglavje d. volitve, za podtočko 1. doda nova podtočka 2., ki se glasi:

 

»2. V času rednih lokalnih volitev se za namen iz predhodne točke izda posebna volilna izdaja javnega občinskega glasila.«

 

Dosedanji 2. in 3. podtočka postaneta 3. in 4. podtočka poglavja d. volitve.

 

2. člen

 

Ta odlok začne veljati 15. dan bo objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Številka: 00701-27/2018-001

Datum: 4. 9. 2018

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.