New Page 2

Številka: 03202-002/2018-1

Datum: 26. februar 2018

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011)

 

SKLICUJEM

 

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Benedikt, ki bo

 

v sredo, 7. marca 2018, ob 16.00 uri

 

v sejni sobi Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem zapisnika prejšnje redne seje (zapisnik) ter dnevnega reda.

2. Potrditev sklepov 22. redne seje Občinskega sveta Občine Benedikt, ki je bila dne 20.12.2017 in 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Benedikt, ki je bila dne 31.1.2018 (gradivo).

3. Pobude in vprašanja članic in članov Občinskega sveta Občine Benedikt.

4. Statut Občine Benedikt – I. obravnava (gradivo).

5. Poslovnik Občinskega sveta Občine Benedikt – I. obravnava (gradivo).

6. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Benedikt – I. obravnava (gradivo).

7. Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem (gradivo).

8. Pravilnik o uporabi prostorov Doma kulture Benedikt (gradivo).

9. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice« (gradivo).

10. Sklep o izvedbi razpisa za podelitev priznanj Občine Benedikt v letu 2018 (gradivo).

11. Sklep o ustanovitvi komisije za občinska priznanja kot občasnega delovnega telesa občinskega sveta (gradivo).

12. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2017 (gradivo).

13. Poročilo o opravljenem nadzoru Opravljanje službenih poti za potrebe Občine Benedikt (gradivo).

14. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Benedikt za leto 2017 (gradivo).

15. Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Benedikt za leto 2018 (gradivo).

16. Razno.

 

Prosimo, da se seje zanesljivo udeležite.

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan