New Page 1

Kadrovska evidenca

1. Naziv institucije:

Občina Bloke

2. Naziv zbirke podatkov:

Kadrovska evidenca

3. Področje (šifrant):

Lokalna samouprava

4. Opis vsebine:

Po 51. členu Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/ lahko uprave lokalnih skupnosti vodijo kadrovsko evidenco za svoje potrebe. V kadrovski evidenci se vodijo vsi ali nekateri od navedenih podatkov:

1. identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov prebivališča ter EMŠO;

2. podatki o delovnem razmerju (vrsta delovnega razmerja – za določen ali za nedoločen čas; datum sklenitve delovnega razmerja);

3. podatki o sedanjem delovnem mestu oziroma položaju in o prejšnjih delovnih mestih oziroma položajih v organih;

4. podatki o imenovanjih, napredovanjih in veljavnem nazivu;

5. podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti;

6. podatki o izkušnjah na področju evropskih zadev;

7. podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski dobi in službeni dobi;

8. podatki o izvrševanju funkcij, o sodelovanju v projektnih skupinah in o opravljanju drugega dela v interesu delodajalca;

9. podatki o letnih ocenah;

10. podatki o priznanjih in nagradah;

11. podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski in odškodninski odgovornosti;

12. podatki o dokončni ugotovitvi nesposobnosti;

13. podatki o prenehanju delovnega razmerja;

14. kratek življenjepis, če tako želi oziroma s tem soglaša javni uslužbenec;

15. podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov;

16. podatki, potrebni za obračun plače, in

17. drugi podatki v skladu z zakonom.

5. Pravne podlage:

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/ SOP 2002-01-2759

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC):

javni uslužbenec

7. Območje, na katero se podatki nanašajo:

Občina Bloke

8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:

Ni omejitev

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:

Ni omejitev

11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:

/

12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):

/

13. Datum nastanka:

13.7.2002

14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant):

Po potrebi

15. Oblika zapisa:

csv, xls

16. Jezik zapisa:

slv

17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave:

/

18. Odgovorna oseba:

Direktorica občinske uprave: Jožica Anzeljc, e-pošta: joza.anzeljc@bloke.si