New Page 2

Na podlagi 6. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 5/2011) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl.US in 17/08) objavlja Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer 

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO ZA LETO 2012

 

1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:

(1.) Biomeliorativni ukrepi:

-                                            ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,

-                                            izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri, ipd.),

-                                            vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,

-                                            nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,

-                                            krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.

(2.) Biotehnični ukrepi:

-                                            izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež.

(3.) Ostali ukrepi:

-                                            čistilne akcije občine,

-                                            čiščenje divjih odlagališč,

-                                            odprava škod po divjadi,

-                                            izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in o gozdnem bontonu.

 

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

-                                            je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,

-                                            na javni razpis se lahko javijo samo lovske družine, ki imajo lovno površino v Občini Ljutomer,

-                                            ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini,

-                                            ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,

-                                            ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.

 

3. Merila za dodelitev sredstev

Višina sredstev, ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve v proračun občine Ljutomer. V primeru, da se sredstva ne porabijo v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun prihodnjega leta.

 

4. Višina sredstev

Skupna višina sredstev za leto 2012 znaša 4.527 EUR.

 

5. Razpisna dokumentacija

Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija je od začetka javnega razpisa na voljo med uradnimi urami v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, soba 108 in na spletni www.ljutomer.si.

 

6. Rok za predložitev prijav
Rok za oddajo vlog za naveden javni razpis je petek, 20. aprila 2012.

Kot pravočasno vložene štejejo vse prijave, ki bodo poslane ali vložene do petka 20. aprila 2012. Prijavitelji morajo prijavo poslati po pošti na naslov OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 LJUTOMER ali jo do roka oddati v vložišču na istem naslovu, soba štev. 108 v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti z »Ne odpiraj - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNRGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO ZA LETO 2012«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan popoln naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

 

7. Odločanje v postopkih razpisa in obveščanje o izidu razpisa:

Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po izteku roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenje proračunskih sredstev.

Zavržene bodo vloge:

-                                             ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa,

-                                             ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:

-                                             tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.

 

8. Namenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in sicer:

-                                             če so bila sredstva nenamensko uporabljena,

-                                             če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.

 

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo  na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, ali na tel. 02/584-90-52, kontaktni osebi Vaupotič Alešu.

 

Številka:   331/2012-439

Datum:    26. 3. 2012

 

                                                                                       

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.