New Page 2

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 150/00, 60/02 in 114/04) je Občinski svet Občine Mislinja na 34. seji dne 28. 9. 2006 sprejel

S K L E P

o razrešitvi dosedanjega člana Občinske volilne komisije ter o imenovanju novega člana Občinske volilne komisije Občine Mislinja

I.

Razreši se član občinske volilne komisije:

1. Matjaž Ramšak, Paka 85, Mislinja, član.

II.

Imenuje se za:

– člana občinske volilne komisije: Cveto Herlah, Gornji Dolič 44, Mislinja.

III.

Ta sklep začne veljati takoj.

 

Št. 040-0001/2006

Mislinja, dne 29. septembra 2006

 

Župan

Občine Mislinja

Viktor Robnik l.r.