Na podlagi 25. člena in v zvezi s 1. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 5/90, Uradni list RS, št. 17/91, 13/93 in 66/93) in 15. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 11/99) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 24. redni seji, dne 22. marca 2001, sprejel
 
O D L O K
 
 
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju občine Lovrenc na Pohorju
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se ureja pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč in določa pokopališki red na pokopališčih v občini Lovrenc na Pohorju.
 
 
Ta odlok podrobno določa pravice in obveznosti upravljavca pri urejanju in vzdrževanju pokopališča ter izvajalcev pri opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti.
 
2. člen
 
Na območju občine Lovrenc na Pohorju sta pokopališči Lovrenc na Pohorju in Puščava. Na teh pokopališčih se pokopavajo:
 
 
 • vsi, ki umrejo v okolišu, za katerega je pokopališče namenjeno, z izjemo oseb, ki so izrazile željo, da želijo biti pokopane na katerem drugem pokopališču ali če tako želijo njihovi svojci,
 
 
 • osebe, ki so bile rojene v tem okolišu, živele drugod, izrazile pa so željo, da so pokopane doma,
 
 
 • v soglasju z upravljavcem tudi umrli iz sosednjih naselij ali iz drugih krajev, če je umrli pred smrtjo tako želel oziroma če tako želijo svojci umrlega,
 
 
 • neidentificirane osebe, ki so umrle na območju občine Lovrenc na Pohorju.
 
3. člen
 
Pokopališko in pogrebno dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi izvajajo usposobljeni in registrirani izvajalci (v nadaljnem besedilu izvajalec), s katerimi občina sklene posebno pogodbo, v kateri se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
 
 
Urejanje pokopališča, oddajanja grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o sklenjenih najemnih pogodbah, o grobnih prostorih in umrlih, računovodsko finančne evidence ter nadzor nad upoštevanjem pokopališkega reda opravlja Režijski obrat Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju upravljavec).
 
II. POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST TER UREJANJE POKOPALIŠČA
 
 
4. člen
 
Pokopališka dejavnost se izvaja na pokopališču in zajema naslednje storitve:
 
 
 • zagotovitev uporabe mrliške vežice,
 
 
 • izvajanje pogrebne svečanosti,
 
 
 • izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
 
 
 • prva ureditev groba,
 
 
 • oddajanje prostorov za grobove v najem,
 
 
 • opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
 
5. člen
 
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopališča in zajema predvsem naslednje storitve:
 
 
 • urejanje dokumentacije,
 
 
 • ureditev in prevoz pokojnika,
 
 
 • upepelitev umrlega,
 
 
 • čuvanje umrlega v mrliški vežici,
 
 
 • vodenje katastra pokopališča,
 
 
 • izvajanje dežurne službe 24 ur na dan,
 
 
 • druga dela, ki so posebej dogovorjena z upravljavcem pokopališča.
 
6. člen
 
Urejanje pokopališča je dejavnost, ki obsega:
 
 
 • prekop in opustitev grobov,
 
 
 • razdelitev na posamezne zvrsti grobov,
 
 
 • vzdrževanje pokopališča, ki zajema naslednja dela: čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega, odvoz odpadkov na odlagališče, vzdrževanje skupnih površin (košnja trave, obrezovanje dreves in grmovnic, urejanje ter vzdrževanje okrasnih rastlin, vzdrževanje poti, čiščenje snega na glavnih povezovalnih poteh pokopališča, skrb za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni bližini, vzdrževalna dela na objektih in napravah).
 
 
 
 
III. UREJANJE POKOPALIŠČA
 
 
7. člen
 
Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju, ki je določeno s prostorskim planom občine na podlagi ureditvenega načrta.
 
 
Vsako pokopališče mora biti ograjeno z zidom ali živo mejo, imeti mora urejen prostor za svojce v mrliški vežici, vključno s sanitarijami, vodovodni priključek, urejen prostor za odlaganje smeti in primerno osvetlitev ter ozvočenje pri pogrebnih poslovitvah.
 
8. člen
 
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve različnih zvrsti grobov. V načrtu pokopališča so določene še površina, kraj in oblika različnih zvrsti grobov.
 
 
Na pokopališču so naslednje zvrsti grobov:
 
 
 • klasični grobovi (enojni, družinski, otroški grobovi in grobnice),
 
 
 • žarni grobovi in žarni zidovi,
 
 
 • skupna grobišča,
 
 
 • prostor za anonimne pokope,
 
 
 • prostor za raztrositev pepela.
 
 
Graditev novih grobnic na pokopališču ni dovoljena.
 
9. člen
 
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa ter oznako groba. Za vodenje pokopališkega katastra in načrt mora skrbeti upravljavec.
 
10. člen
 
Žare se shranjujejo v žarnih grobovih in zidovih, v obstoječih grobovih in grobnicah. V en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar.
 
 
Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča, razen v primerih, ko to dopušča zakon.
 
11. člen
 
Kot grobišča označujemo prostore za skupen pokop ob morebitnih naravnih nesrečah ter v vojni in v drugih izrednih razmerah.
 
 
V skupna grobišča znotraj pokopališča, se prenesejo posmrtni ostanki iz klasičnih in žarnih grobov, za katera ni podaljšana najemna pogodba, po preteku mirovalne dobe.
 
12. člen
 
Grobovi, za katere ni podaljšano najemno razmerje, se po 10 letih od zadnjega pokopa preuredijo v ponovno uporabo.
 
13. člen
 
V območju pokopališča so oddelki za anonimne pokope ter oddelki za raztrositev pepela.
 
 
Na teh oddelkih mora biti urejen skupen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Na oddelku za raztrositev pepela so imena umrlih lahko napisana na skupnem nagrobniku.
 
14. člen
 
Na pokopališču je dovoljeno pokopavanje v nove grobove in v obstoječe grobove v skladu z določili tega odloka.
 
 
Novi grobovi se odpirajo v vrstnem redu in po postopku v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove.
 
 
Na pokopališču je dovoljen izkop in prenos umrlega na drugo pokopališče ali na drugo mesto pokopališča, v skladu s predpisi.
 
 
Pokop v obstoječe grobnice je dovoljen le z žaro ali v krsti iz trdega lesa s kovinskim vložkom.
 
Mere grobnih prostorov in spomenikov
 
 
15. člen
 
Vrsta groba
Dolžina
Širina
Globina
 
Enojni
2,0 m
1,2 m
Najmanj 1,8 m
 
Družinski dvojni
2,0 m
1,8 m
Najmanj 1,8 m
 
Žarni
1,2 m
1,0 m
Najmanj 0,6 m
Te dimenzije veljajo za na novo pridobljena grobna polja.
Globina prvega pokopa v grob je najmanj 1,80 m.
 
 
Enojne, družinske, otroške grobove je dovoljeno poglobiti, da se lahko vanje zvrsti več zaporednih krst.
 
 
Žarni grob se sme poglobiti za 0,3 m. Odmiki med grobovi smejo biti široki največ 0,5 m. Poti med grobovi morajo biti široke najmanj 0,5 m.
 
16. člen
 
Nagrobni spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja se postavijo v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove pokopališča in so lahko pokončni ali ležeči in ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,5 m.
 
17. člen
 
Spreminjanje enojnih grobov v družinske in obratno je možno samo s pisnim sporazumom med upravljavcem in najemnikom groba, če je to izvedljivo na določeni lokaciji in v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove za posamezno pokopališče.
 
Mirovalna doba
 
 
18. člen
 
Prekop groba je dovoljen po preteku mirovalne dobe.
 
 
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu in istem grobu.
 
 
Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče. Mirovalna doba ne velja za žarne grobove.
 
 
Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo za to interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, po poprejšnjem soglasju najemnika groba, za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega upravnega organa in pristojnega občinskega upravnega organa.
 
 
Ekshumacije (prekopi zaradi sodne preiskave), ki so odrejene na zahtevo pravosodnega organa, se opravljajo ob vsakem času. Drugi prekopi se opravljajo v obdobjih, ko temperatura ozračja ne presega +10° C. Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopih umrlih.
 
IV. POKOPALIŠKI RED
 
 
19. člen
 
S pokopališkim redom se določajo način in čas pokopov ter način in potek pogrebnih svečanosti.
 
Hramba umrlega
 
 
20. člen
 
Umrli do pokopa leži v mrliški vežici. Posmrtni ostanki umrlega se lahko položijo v mrliško vežico največ 48 ur pred pogrebom. Mrliška vežica je odprta od 8. do 20. ure v poletnem času, v zimskem času pa od 8. do 19. ure. V primeru želje ožjih svojcev umrlega je lahko mrliška veža odprta najdlje do 22. ure.
 
 
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer leži do pokopa, je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili, s katerimi razpolaga izvajalec.
 
 
Prenos na pokopališče je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.
 
Način in čas pokopa
 
 
21. člen
 
Pokop po tem odloku je:
 
 
 • zemeljski pokop posmrtnih ostankov umrlega v krsti,
 
 
 • položitev žare s pepelom umrlega v zemljo,
 
 
 • raztrositev pepela umrlega.
 
22. člen
 
Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi izbranemu izvajalcu in upravljavcu, s katerim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih storitvah.
 
 
Izvajalec ne sme opraviti pokopa, če mu ob prijavi oziroma pred pokopom niso predložena dokazila o prijavi smrti. Kadar smrti ni bilo mogoče prijaviti, se prijavi smrti priloži druga listina, predpisana s posebnim zakonom.
 
23. člen
 
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od trenutka smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur. Točen čas pokopa odredi izvajalec v dogovoru s svojci umrlega in predstavnikom verske skupnosti, če gre za cerkveni pogrebni obred.
 
24. člen
 
Pred pokopom je izvajalec pogreba dolžan ustrezno zavarovati sosednje grobove in nagrobne spomenike ter paziti, da jih pri izkopu in zasutju ne poškoduje.
 
25. člen
 
Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s krajevnimi običaji. Vsakemu umrlemu mora biti zagotovljen dostojen pogreb.
 
 
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti praviloma v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z zakonom določena oseba oziroma za zadeve socialnega skrbstva pristojni organ občine, v kateri je oseba umrla ali bila najdena.
 
 
Anonimni pokop se opravi po volji umrlega ali po volji svojcev. Anonimni pokop se opravi s pokopom krste ali žare oziroma z raztrositvijo pepela na posebej določenem prostoru brez označbe imena umrlega.
 
 
Plačnik pogreba lahko zahteva tudi tihi pogreb. Izvajalec in upravljavec v zvezi s tihim pogrebom ne smeta dajati v javnost nobenih informacij brez soglasja plačnika pogreba.
 
26. člen
 
Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih primerih na podlagi za notranje zadeve pristojnega upravnega organa, po predhodnem soglasju organa, pristojnega za zadeve zdravstvenega varstva.
 
27. člen
 
Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom položijo umrlega stanovskega pripadnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
 
28. člen
 
Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in pokopljejo v grob za klasičen pokop, v žarni grob oziroma zid ali se raztresejo na posebej določenem prostoru na pokopališču oziroma zunaj pokopališča na podlagi dovoljenja za notranje zadeve pristojnega upravnega organa.
 
29. člen
 
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop.
 
 
V primeru, ko poravna stroške občina, ima le-ta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
 
30. člen
 
Na pokopališču v Lovrencu na Pohorju in v Puščavi se opravljajo pokopi vsak dan, v skladu z dogovorom med izvajalcem in svojci umrlega ter predstavnikom verske skupnosti, če gre za cerkveni pogrebni obred.
 
Pogrebne svečanosti
 
 
31. člen
 
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba, ima javni značaj in se opravi z vso pieteto do umrlega. Pogrebne svečanosti vodi izvajalec.
 
 
Če je bila taka želja pokojnika ali njegovih najbližjih svojcev, se lahko pokop opravi v družinskem krogu.
 
32. člen
 
Pogrebna svečanost se opravi na poslovilni ploščadi pred mrliško vežico, na pokopališču kjer bo pokop. O pogrebni svečanosti lahko izvajalec obvesti javnost na krajevno običajen način na oglasnih mestih pri mrliških vežicah, Spodnjem trgu in pri cerkvi v Puščavi.
 
33. člen
 
Pogrebna svečanost se običajno prične z dvigom pokojnikove krste ali žare z mrliškega odra v vežici ali mrliškega voza. Ta opravila in odvoz krste v pogrebnem sprevodu ter položitev krste v jamo opravijo pogrebniki, za katere je dolžan poskrbeti izvajalec. Pogrebniki so oblečeni v svečane obleke.
 
 
Če sodelujejo v pogrebni svečanosti godba ali pevski zbor, le-ti pred pričetkom pogrebnega sprevoda zaigrajo ali zapojejo žalostinko. Sledijo lahko poslovilni govori ter verski obred.
 
Pogrebni sprevod se odvija od kraja, kjer se prične pogrebna svečanost, do groba na pokopališču v skladu z veljavno zakonodajo.
 
34. člen
 
Razvrstitev v sprevodu je praviloma naslednja:
 
 
V primeru cerkvenega pogrebnega obreda se pogrebna svečanost opravi s križem, ki je na čelu sprevoda skupaj z državno zastavo z žalnim trakom. Sledijo prapori. V primeru civilnega pogrebnega obreda pa je na čelu sprevoda državna zastava z žalnim trakom, nato pa prapori.
 
 
Za prapori gredo nosilci pokojnikovih odlikovanj in priznanj in nosilci vencev, godba, pevci, pogrebni voz ali nosilci krste oziroma žare, najožji svojci in za njimi ostali udeleženci pogreba.
 
 
Razpored v sprevodu se lahko na željo najbližjega sorodnika oziroma naročnika pogreba izvede tudi drugače.
 
35. člen
 
Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, nosilci odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapora, v primeru cerkvenega obreda tudi duhovnik in križ.
 
 
Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se položi v grob. Pri odprtem grobu lahko sledijo še: nastop pevcev, poslovilni govori, del verskega obreda, če gre za cerkveni obred, pozdrav z zastavami in prapori, ter nastop godbe.
 
36. člen
 
Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci idr.) se lahko z njimi vključijo v pogrebne svečanosti., če tako dovoljuje veljavna zakonodaja.
 
 
Če pri pogrebnih svečanostih sodeluje častna enota z vojaškim ali lovskim orožjem, se častno salvo izstreli trikrat ob pozdravu zastav in praporov pokojniku, pri tem pa mora biti zagotovljena varnost občanov in premoženja, za kar je odgovoren vodja enote.
 
37. člen
 
Izvajalec je dolžan:
 
 
 • najpozneje 1 uro po končanem pogrebu grob zasuti in ga začasno primerno urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov,
 
 
 • najpozneje v 15 dneh oziroma po sporočilu plačnika groba odstraniti vence in cvetje z groba ter dokončno urediti gomilo.
 
 
Za dokončno ureditev groba je odgovoren najemnik groba, ki lahko do končne ureditve groba na grob postavi začasno obeležje.
 
38. člen
 
Za dokončno ureditev groba, postavitev spomenika, je najemnik ali izvajalec del v njegovem imenu dolžan pridobiti pisno soglasje upravljavca.
 
 
Kamnoseška dela pri ureditvi grobov se lahko opravljajo od ponedeljka do sobote med 7. in 18. uro., razen v času pogreba. Upravljavec pokopališča ima pravico izvajalcu del zaračunati takso za izdelavo soglasja za izvajanje gradbenih in kamnoseških del na grobu in zaračunati stroške čiščenja, če izvajalec del, takoj po končanih delih, to ne opravi sam.
 
 
Za daljšo prisotnost na pokopališču mora izvajalec del pridobiti pisno soglasje upravljavca, ki predpiše rok veljavnosti potrdila.
 
39. člen
 
Urejanje grobnih polj zajema izravnavo površin, sejanje trave in grmovnic ali položitev travne ruše.Grmovnice in drevesne vrste ne smejo ovirati sosednjih grobov. Višina je omejena na 1,50 m. V vseh primerih urejanja grobov morajo biti temelji v merah znotraj grobnega polja, širine max. 20 cm in globine max. 20 cm.
 
V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
 
 
40. člen
 
Prostore za grobove daje v najem upravljavec v skladu z ureditvenim načrtom. Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s tem odlokom. Urejati mora medsebojna razmerja med najemodajalcem in najemnikom.
 
 
Če najemnik grobnega prostora spremeni bivališče ali se odseli, mora to javiti v roku 14 dni po preselitvi upravljavcu pokopališča, da lahko spremeni naslov najemnika za nemoteno pošiljanje računov za najemnika in ostala obvestila.
 
 
Pogodba med najemnikom in upravljavcem določa zlasti:
 
 
 • vrsto, zaporedno številko in velikost groba,
 
 
 • trajanje najemnega razmerja,
 
 
 • podaljšanje najemnega razmerja,
 
 
 • ceno najema,
 
 
 • način in rok plačila,
 
 
 • pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank,
 
 
 • odpovedne razloge,
 
 
 • reševanje sporov.
 
41. člen
 
Prostor za grobove se daje v najem za določen čas, najmanj za 10 let in se lahko po poteku tega roka podaljša. Najmanj dva meseca pred potekom najemne pogodbe mora upravljavec pisno opozoriti najemnika o prenehanju pogodbe in ga opozoriti na posledice, če pogodbe ne bi podaljšal.
 
 
Če pogodbeni stranki najemne pogodbe ne podaljšata, je najemnik dolžan odstraniti robnike, spomenik in drugo opremo groba v 3 mesecih po preteku in razveljavitvi najemne pogodbe.
 
 
Če tega ne stori, stori to upravljavec na najemnikove stroške, grob oziroma prostor za grob pa odda drugemu v najem.
 
 
V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljavec pokopališča.
 
 
Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovi upravljavec.
 
 
V primeru smrti najemnika groba se odstranitev opreme groba odloži do določitve dediča.
 
42. člen
 
Po razveljavitvi najemne pogodbe je grobni prostor opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar se prekoplje in odda drugemu najemniku.
 
 
 
 
43. člen
 
Najemnina za grobne prostore se plačujejo letno, cena je odvisna od velikosti groba in se določi za m2 grobnega prostora.
 
 
Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe se dodeli en grobni prostor. Na izrecno željo najemnika se dodeli še dodatni grobni prostor.
 
 
Posamezniki, ki si želijo predhodno zagotoviti grobni prostor lahko le tega vzamejo v zakup. Višino zakupa določi Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju.
 
44. člen
 
Upravljavec razveljavi najemno pogodbo v naslednjih primerih:
 
 
 • če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna najemnine za preteklo leto,
 
 
 • če najemnik ne vzdržuje groba kljub opozorilu in ni sledu o obisku svojcev,
 
 
 • ob opustitvi pokopališča,
 
 
 • če upravljavcu ni znan najemnik oziroma če le-ta ni sporočil spremembe bivališča in imena,
 
 
 • kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.
 
 
V primeru tretje in pete alinee mora upravljavec o razveljavitvi najemne pogodbe obvestiti najemnika vsaj šest mesecev pred opustitvijo pokopališča oz. razdelitve pokopališča.
 
 
Upravljavec mora robnike, spomenik in drugo opremo z groba hraniti na določenem prostoru 6 mesecev. Po tem roku jih lahko odproda ali odda med komunalne odpadke. Prihodek od prodaje je sestavni del občinskega proračuna.
 
45. člen
 
Cene pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive in ne smejo bistveno presegati stroškov izvajanja dejavnosti.
 
 
Najemnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališča in objektov, s katerimi upravlja upravljavec ter manjše investicijske posege, ki zajemajo obratovanje, vzdrževanje, upravljanje in enostavno reprodukcijo.
 
 
Višino najemnin za grobove ter ceno storitev določa upravljavec v soglasju z Občinskim svetom Občine Lovrenc na Pohorju.
 
46. člen
 
O ustanovitvi novih, razširitvi ali opustitvi obstoječih pokopališč odloča v skladu s prostorsko dokumentacijo, Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju.
 
VI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU
 
 
47. člen
 
Obiskovalec pokopališča in vežice je dolžan opustiti vse, kar bi bilo zoper pieteto do umrlih in se obnašati na pokopališču tako, da izkaže ustrezno spoštovanje do umrlih, drugih obiskovalcev in samega kraja.
 
 
V območju pokopališča ni dovoljeno:
 
 
 • nedostojno vedenje kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
 
 
 • odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora,
 
 
 • druge vrste onesnaževanj pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča,
 
 
 • poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov v območju pokopališča,
 
 
 • vodenje živali na pokopališče,
 
 
 • vstop s kolesom, kolesom z motorjem ali motornim vozilom in njihovo shranjevanje na pokopališču,
 
 
 • odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in iz objektov v območju pokopališča,
 
 
 • lepljenje plakatov, reklamnih obvestil in podobnega.
 
 
Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska, kovinotiskarska in druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališču in s tem povezani prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca.
 
 
V neposredni bližini območja pokopališča v času pogrebnih svečanost, niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek pogrebnih svečanosti (na primer vpitje, povzročanje hrupa, moteči zvoki in podobno).
 
 
Izvajalec pokopališke in pogrebne dejavnosti, povzročitelja na to opozori pred začetkom pogrebnih svečanosti.
 
VII. DOLŽNOSTI IN PRAVICE UPRAVLJAVCA
 
 
48. člen
 
Upravljavec pokopališča ima naslednje pravice in dolžnosti:
 
 
 • skrbi za red in čistočo v mrliški vežici in na celotnem območju pokopališča ter za redno in investicijsko vzdrževanje objektov in naprav na pokopališču, poti in zelenic, tako da je omogočena njihova nemotena uporaba,
 
 
 • ažurno vodi evidenco o najemnikih grobov in sklenjenih najemnih pogodbah,
 
 
 • ažurno vodi kataster komunalnih naprav in seznam opreme na pokopališču,
 
 
 • določa cene za najemnino za grobove, v soglasju z Občinskim svetom Občine Lovrenc na Pohorju,
 
 
 • oddaja prostore za grobove, sklepa najemne pogodbe za grobove in vodi evidenco sklenjenih pogodb,
 
 
 • daje soglasje k načrtom za ureditev grobov, k postavitvam in odstranitvam nagrobnih spomenikov, zasaditvam oziroma odstranitvam dreves ob grobovih,
 
 
 • uporabnikom pokopaliških storitev omogoča vpogled v ureditveni načrt pokopališča,
 
 
 • opozarja najemnike grobov o morebitni neurejenosti grobov in temu primerno ukrepa,
 
 
 • vodi evidenco prihodkov in izdatkov oziroma ustrezno finančno poslovanje,
 
 
 • ima pravico odstraniti moteče grmovnice in drevesa na pokopališču na račun najemnika, v kolikor jih imetnik groba kljub opozorilu upravljavca ne odstrani,
 
 
 • skrbi za urejenost in vzdrževanje skupnih grobišč žrtev vojne in njihovih obeležji na območju pokopališča,
 
 
 • daje soglasje za ureditev grobov, k preureditvi grobov, zasaditvi oziroma odstranitvi dreves ob grobovih in postavitev spomenikov,
 
 
 • redno odstranjuje odpadke iz pokopališča,
 
 
 • upravljavec je dolžan redno čistiti sneg in posipati proti poledici vse glavne poti oziroma neposredno površino ob mrliški veži,
 
 
 • je dolžan pokopališče z vsemi napravami urejati in vzdrževati kot dober gospodar,
 
 
 • opravlja in zagotovi izvedbo drugih nalog in opravil v skladu z državnimi in občinskimi predpisi s tega področja in določili tega odloka.
 
VIII. DOLŽNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCA
 
 
49. člen
 
Izvajalec ima na pokopališču naslednje pravice in dolžnosti:
 
 
 • zagotavlja svečano opremo in opravo delavcev, ki izvajajo in vodijo pogrebne svečanosti,
 
 
 • izvede pokop v terminu, ki je sporazumno določen z naročnikom,
 
 
 • opravlja pokope,
 
 
 • predlaga cene za pogrebne in pokopališke storitve v soglasju z Občinskim svetom,
 
 
 • shrani in izroči upravičencu vrednostne predmete, ki jih najde pri prekopu grobov, če je ta znan, sicer pa ravna v skladu z veljavnimi predpisi o najdenih predmetih,
 
 
 • skrbi za izvajanje pogrebne svečanosti v skladu z dogovorom s plačnikom pogreba,
 
 
 • vodi evidenco prihodkov in izdatkov oziroma ustrezno finančno poslovanje,
 
 
 • poroča občini o delu, opažanjih in ji predlaga rešitve,
 
 
 • opravlja in zagotovi izvedbo drugih nalog in opravil v skladu z državnimi in občinskimi predpisi s tega področja, določili tega odloka in sklenjene pogodbe.
 
IX. DOLŽNOSTI IN PRAVICE UPORABNIKOV
 
 
50. člen
 
Uporabniki storitev iz 4. in 5. člena tega odloka imajo pravico in obveznost do uporabe storitev pod pogoji določenimi v tem odloku in drugih odlokih s tega področja, pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene njihove pravice in obveznost spoštovanja navodil upravljavca in predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in ostalih predpisov, ki urejajo pokope.
 
 
Najemniki grobov so dolžni:
 
 
 • vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi,
 
 
 • spoštovati vsa določila iz najemne pogodbe,
 
 
 • redno plačevati najemnino za grob,
 
 
 • urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasja upravljavca,
 
 
 • upoštevati določila tega odloka.
 
X. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
 
 
51. člen
 
Strokovni nadzor nad uresničevanjem oziroma izvajanjem tega odloka opravlja upravljavec ali druga pooblaščena služba.
 
 
Ostali nadzor opravljajo skladno s predpisi ustrezne inšpekcijske službe.
 
52. člen
 
Z denarno kaznijo od 10.000,00 do 50.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
 
 
1. opravi kamnoseška in druga obrtniška dela pri ureditvi grobov izven časa določenega z odlokom oziroma posebnim soglasjem upravljavca in v času poteka pogreba,
 
 
2. odlaga odstranjene nagrobne spomenike in drugo opremo na pokopališču.
 
53. člen
 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, če poškoduje grobove, mrliške veže, ograje, nasade ali druge naprave na pokopališču. Oškodovancu pa je dolžan povrniti škodo.
 
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
54. člen
 
Upravljavec in uporabnik uskladita svoje poslovanje s tem odlokom v roku enega leta od njegove uveljavitve. Najemnina za grobne prostore na osnovi m2 se prične obračunavati s 1. 1. 2002.
 
55. člen
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
 
 
 

Župan
občine Lovrenc na Pohorju
Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.
Številka: 015-03-006/01
Lovrenc na Pohorju, dne: 22. marec 2001