New Page 1

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5, 58/09 in 36/10) ter 21. in 78. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) je Občinski svet Občine Tolmin na 3. seji dne 25. 1. 2011 sprejel

U R E D B O

o spremembah Uredbe o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin

1. člen

V Uredbi o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin (Primorske novice Uradne objave, št. 34/07) se spremenita predzadnja in zadnja alineja drugega odstavka 5. člena tako, da se glasita:

– »občinska uprava Občine Tolmin,«

– »organ skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.«

2. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0004/2010

Tolmin, dne 26. januarja 2011

Župan

Občine Tolmin

Uroš Brežan l.r.