New Page 2

Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Hajdina na svoji 4. redni seji, dne 14.  3. 2019, sprejel

 

ODLOK

O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI HAJDINA

 

1. člen

(vsebina odloka)

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Hajdina določa:

·   višino nadomestila stroškov postopka lokacijske preveritve,

·   način plačevanja nadomestila stroškov postopka lokacijske preveritve,

·   posledice neplačila nadomestila stroškov postopka lokacijske preveritve. 

 

2. člen

(višina nadomestila stroškov)

(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:

·   za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.000 evrov,

·   za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 1.600 evrov,

·   za omogočanje začasne rabe prostora 1.300 evrov.

(2) V kolikor dejanski stroški lokacijske preveritve presežejo navedene zneske, občina obračuna investitorju celoten presežek stroškov.

(3) Stroškov postopka lokacijske preveritve ni potrebno poravnati, ko je lokacijska preveritev potrebna zaradi očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem ali grafičnem delu občinskega prostorskega izvedbenega akta.

(4) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je pobudnik za izvedbo postopka lokacijske preveritve.

 

3. člen

(način plačila nadomestila stroškov)

(1) Vlagatelj poda vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve na obrazcu Občine Hajdina s priloženim elaboratom in plača takso po taksni tarifi za vloge. Občina preveri skladnost elaborata z določbami ZUreP-2 in v kolikor meni, da ustreza in se postopek lahko nadaljuje, izda sklep o plačilu stroškov. Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu.

(2) Sklep mora vsebovati za fizično osebo osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino stroškov in pravno podlago za njihovo odmero, rok plačila nadomestila stroškov (v 15 dneh od vročitve sklepa), številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če se nadomestila stroškov ne plača v predpisanem roku.

(3) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.

 

4. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-2/2019

Datum:  14. 3. 2019

 

 

Občina Hajdina

 

Stanislav Glažar, župan