New Page 2

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/98, Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem,  št. 4/2002 in 4/2003) in 7. člena statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02 in 4/03),  je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji  7. redni seji dne 28. 11. 2007  sprejel naslednji

 

S K L E P

O vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem

 

1.     člen

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2008 znaša  0,000750321 EUR/m2 mesečno.

 

2.     člen

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. januarja 2008.

 

Številka: 032-10/2006-57

Datum:   29. 11. 2007

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.