New Page 2

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena statuta Občine Dornava ( Uradni list RS, št. 26/07), je Občinski svet Občine Dornava na 17. seji, dne 29.10. 2008 sprejel

 

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU

OBČINE DORNAVA ZA LETO 2008

 

1. člen

            V odloku o proračunu Občine Dornava za leto 2008 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 34/2007) se spremeni 2. člen odloka tako, da se glasi:

            Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina /Podskupina kontov

Proračun leta 2008

 

 

l. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

2,007.600,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1,574.707,00

 

70 DAVČNI  PRIHODKI

1,456.104,00

 

700

Davki na dohodek in dobiček

1,334.024,00

 

703

Davki na premoženje

69.680,00

 

704

Domači davki na blago in storitve

52.400,00

 

706

Drugi davki

-

 

 

 

 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

118.603,00

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

84.072,00

 

711

Takse in pristojbine

2.000,00

 

712

Denarne kazni

2.000,00

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

-

 

714

Drugi nedavčni prihodki

30.531,00

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI

140.955,00

 

 

 

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

140.955,00

 

721

Prihodki od prodaje zalog

 

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerial. premoženja

 

 

 

 

 

 

73 PREJETE DONACIJE

 

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

 

 

731

Prejete donacije iz tujine

 

 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

230.844,00

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

230.844,00

 

 

 

 

 

78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

61.094,00

 

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

61.094,00

 

 

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2,147.080,00

 

 

 

40  TEKOČI ODHODKI

753.719,00

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

147.100,00

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

25.100,00

 

402

Izdatki za blago in storitve

529.519,00

 

403

Plačila domačih obresti

52.000,00

 

404

Rezerve

-

 

 

 

 

 

41 TEKOČI TRANSFERI

716.711,00

 

410

Subvencije

-

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

308.000,00

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

210.045,00

 

413

Drugi tekoči domači transferi

198.666,00

 

414

Tekoči transferi v tujino

-

 

 

 

 

 

42  INVESTICIJSKI ODHODKI

666.950,00

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

666.950,00

 

 

 

 

 

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI

9.700,00

 

430

Investicijski transferi

9.700,00

 

 

 

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-lI.)

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-139.480,00

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2008

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

(750+751+752)

-

 

 

 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

-

 

750

Prejeta vračila danih posojil

 

 

751

Prodaja kapitalskihz deležev

-

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

 

 

 

 

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

(440+441+442)

 

 

 

 

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

440

Dana posojila

 

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

 

 

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

 

 

KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

(IV.-V.)

-

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podkupina kontov

Proračun leta 2008

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

200.000,00

 

 

 

50 ZADOLŽEVANJE

200.000,00

 

500

Domače zadolževanje

200.000,00

 

 

 

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

72.557,00

 

 

 

55 ODPLAČILA DOLGA

72.557,00

 

550

Odplačila domačega dolga

72.557,00

 

 

 

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

 

 

(I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)

- 12.037,00

 

 

 

X.   NETO ZADOLŽEVANJE

 

 

(VII.-VIII.)

127.443,00

 

 

 

XI. NETO FINANCIRANJE

 

 

(VI.+VII.-VIII.- IX=-III.)

139.480,00

 

 

 

XII.  STANJE SREDSTEV NA RČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

12.037,00

 

 

 

 

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

Številka:406-142/2008

Dornava, dne 29. oktober 2008

 

 

Občina Dornava

 

Župan Rajko Janžekovič