New Page 1

Št. 430-19/2024-5 Ob-1855/24, Stran 778

 

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, na podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2024 (Uradni list RS, št. 19/24) in 28. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 53/23), objavlja

 

javni razpis 

za sofinanciranje programov v letu 2024 

 

na področjih:

A) Socialnega varstva

B) Programi Društev upokojencev

C) Posebni programi na področju socialnega varstva

D) Zdravstvenega varstva

I. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa so programi nevladnih in/ali neprofitnih organizacij in društev ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva, in sicer na področjih:

A) Socialnega varstva

B) Programi Društev upokojencev

C) Posebni programi na področju socialnega varstva

D) Zdravstvenega varstva.

Predmet javnega razpisa so:

Pod A)

1. programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva,

2. programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,

3. organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in preventivni programi za delo z mladimi,

4. programi vključevanja socialne izključenosti invalidnih oseb,

5. programi za svetovanja, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,

6. programi za zmanjševanja nasilja nad ženskami in otroki,

7. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti,

8. programi, ki se smiselno uvrščajo pod to področje.

Pod B)

1. programi Društev upokojencev za programe, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov.

Pod C)

1. programi, ki vključujejo pripravo in dostavo toplih obrokov za občane zaradi revščine, ki jih izvajajo humanitarne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva, programi Območnih organizacij RK za zmanjševanje socialne izključenosti občanov zaradi revščine in dejavnost materinskih domov.

Pod D)

1. programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,

2. programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,

3. programi za promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota,

4. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,

5. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.

6. programi, ki se smiselno uvrščajo pod to področje.

II. Splošni pogoji za sodelovanje

Prijavitelji se lahko prijavijo le na enem področju razpisa (ali A, ali B, ali C ali D), in sicer največ s štirimi programi.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da so:

1. javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih programov,

2. dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Mestne občine Murska Sobota, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske skupnosti,

3. organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne in zdravstvene potrebe svojih članov,

4. invalidske in humanitarne organizacije kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo socialne in zdravstvene programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,

5. druga društva in zavodi, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali zdravstva ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja za občane Mestne občine Murska Sobota.

Če se društvu ali organizaciji že financira isti program iz proračuna Mestne občine Murska Sobota, se jim program na podlagi tega razpisa ne sofinancira.

Vloga mora biti dana v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

Za programe, ki se izvajajo enkrat letno kot so strokovna predavanja, delavnice, konference in drugo, morajo prijavitelji v obrazcu razpisa navesti okvirno kje in kdaj se bo prijavljeni program izvajal, saj v nasprotnem primeru program ne bo ocenjen. Prav tako morajo biti neprofitnega značaja oziroma mora biti udeležba udeležencev na njih brezplačna.

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Mestne občine Murska Sobota oziroma se mora izkazati koristnost za občane Mestne občine Murska Sobota.

Pomoči se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezna področja v obliki dotacij.

Posebni pogoji:

– Mestna občina Murska Sobota si pridružuje pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev, v kolikor na razpis ne bodo prijavljeni ustrezni programi.

– Na povabilo Mestne občine Murska Sobota se prijavitelji brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih organizira Mestna občina Murska Sobota.

– Izbrani prijavitelji, s katerimi bo Mestna občina Murska Sobota podpisala pogodbo, morajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji projekta s poročili in dokazili.

III. Osnovni pogoji razpisa

Investicije ne bodo sofinancirane.

Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Mestni občini Murska Sobota, priložijo potrdilo oziroma drugo dokazilo, da imajo enoto v Murski Soboti ali da program izvajajo za občane Mestne občine Murska Sobota – seznam članov ali uporabnikov. Iz vloge mora biti izkazana splošna korist za mestno občino oziroma občane Mestne občine Murska Sobota in ne le za določene posameznike.

Seznam članov društva ali organizacije prijavitelj poda, če je število članov oziroma uporabnikov do vključno 100. Člani in uporabniki morajo biti občani Mestne občine Murska Sobota. Navede se priimek in ime ter naslov stalnega bivališča, člana ali uporabnika.

Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da kadarkoli v času izvajanja programa vpogleda v seznam članov društva ali organizacije, ki imajo nad 100 članov in so občani Mestne občine Murska Sobota in v listo prostovoljcev, ki so vključeni v program.

Za programe, ki se izvajajo enkrat letno kot so strokovna predavanja, konference in drugo, prijavitelji podajo seznam udeležencev programa oziroma listo prisotnosti ob danem zahtevku za izplačilo odobrenih sredstev za program.

V izogib dvojnemu financiranju se prijavljeni upravičeni stroški ne smejo kumulirati s sredstvi iz drugih virov financiranja.

Podrobnejši pogoji dodeljevanja pomoči in navodila prijaviteljem za pripravo vloge so navedeni na spletni strani, www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpis Sociala in zdravstvo 2024.

IV. Okvirna višina razpisanih sredstev

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2024 na področju A), B) in C) na proračunski postavki 20046000 – Sofinanciranje preventivnih programov, konto 4120-00 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ter na področju D) na proračunski postavki 17061000 – Preventivni programi, konto 4120-00 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2024 za posamezno področje je sledeča:

A) Socialnega varstva 16.000,00 EUR,

B) Programi Društev upokojencev 19.000,00 EUR,

C) Posebni programi na področju socialnega varstva 60.000,00 EUR,

D) Zdravstveno varstvo 6.400,00 EUR.

Sredstva predvidena za posamezno področje se lahko prerazporedijo na drugo področje, če se glede na prijavljene programe pokaže potreba po prerazporeditvi.

V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2024 morajo biti porabljena v letu 2024. Skrajni rok za predložitev zahtevkov in končnega poročila je 30. 11. 2024.

VI. Merila za izbor programov

a. Kvaliteta in realnost predloženega programa

b. Uporabniki in prostovoljci programa

c. Finančno vrednotenje izvedbe programa

d. Dodatna merila za ocenjevanje javnih socialnovarstvenih programov.

Merila so podrobneje definirana v razpisni dokumentaciji.

VII. Rok za prijavo na javni razpis

Za sodelovanje na javnem razpisu prijavitelj odda spletno vlogo na spletni strani, www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpis Sociala in zdravstvo 2024. Elektronska vloga mora biti oddana med 2. 4. 2024 in 8. 5. 2024. Šteje se za pravočasno, če je izpolnjena in oddana v spletni aplikaciji do vključno 8. 5. 2024 do 23.59.

Prijava na razpis mora biti oddana izključno preko elektronskega sistema in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku. Vloge oddane v vložišču mestne občine ali po pošti se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte vrnile pošiljatelju.

VIII. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani, www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpis Sociala in zdravstvo 2024.

Mestna občina Murska Sobota bo dne 3. 4. 2024 pripravila informativno predstavitev oddaje vlog. Točni termin predstavitve bo objavljen na spletni strani mestne občine pod dotičnim javnim razpisom.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si do vključno 15. 4. 2024 do 12. ure. Mestna občina Murska Sobota bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 17. 4. 2024 do 15. ure.

IX. Obravnava vlog in dodelitev sredstev

Postopki za dodelitev sredstev po tem razpisu se vodijo v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), ter so ločeno obravnavana glede na področje programa, za katerega se prijavitelj prijavlja.

Zaradi večjega števila razpisanih programov ter zainteresiranih vlagateljev, odpiranje ponudb na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ne bo javno.

Komisija bo z odpiranjem prispelih vlog pričela dne 9. 5. 2024.

Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa lahko v skladu z javnim interesom na področju socialnega in zdravstvenega varstva na območju Mestne občine Murska Sobota, če je to potrebno, po prostem preudarku ocenjuje in odloča o sofinanciranju programov.

Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovetnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi, ki po merilih ne dosežejo 25 točk, se ne bodo sofinancirali.

Upoštevajo se stroški, nastali od 1. 1. 2024 naprej.

O dodelitvi sredstev na predlog komisije odloči direktorica mestne uprave, ki izda Sklep o višini odobrenih sredstev sofinanciranja, predvidoma v roku 15 dni po odločitvi. Prejemnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se upravičenec do sredstev v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Zoper sklep lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku osmih dni od dneva prejema sklepa. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.

O pritožbi odloča župan. Odločitev župana je dokončna.

Z upravičenci do sredstev bo Mestna občina Murska Sobota sklenila pogodbo o dodelitvi sredstev.

Podpisana pogodba je pogoj za odobritev sredstev.

Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog po elektronski pošti pozove, da jo dopolni. Vlagatelj je sam odgovoren, da navede aktivni elektronski naslov, na katerega je v času razpisa dosegljiv. Rok dopolnitve je sedem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.

Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

 

Mestna občina Murska Sobota