Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 32/93), 3., 25. in 241. člena Zakona o prekrških (Ur.l. RS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) ter 24. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, št. 11/95) je Občinski svet občine Rače - Fram na seji dne 7. junija 1996 sprejel
 
O D L O K
 
 
o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Rače - Fram
 
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
 
Namen odloka
 
S tem odlokom se določijo vrste, zbiranje, odvažanje, odlaganje, način obračunavanja ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju odpadki) ter nadzor nad izvajanjem tega odloka na območju občine Rače - Fram
 
2. člen
 
 
Cilji ravnanja z odpadki
 
Cilji ravnanja z odpadki so:
 
 
1. preprečevanje nastajanje in zmanjševanja odpadkov,
 
 
2. preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov,
 
 
3. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastanka,
 
 
4. vračanje odpadkov v ponovno uporabo,
 
 
5. sprejemljivost ukrepov za okolje in
 
 
6. uveljavitev načela ˝stroškov nosi povzročitelj
 
3. člen
 
 
Subjekti ravnanja z odpadki
 
Subjekti ravnanja z odpadki so:
 
 
1. občina Rače - Fram
 
 
2. izvajalci javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju izvajalci)
 
 
3. povzročitelji obremenitev (v nadaljevanju povzročitelji) so pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo odpadki ter
 
 
4. občina v kateri se odlagajo odpadki z območja občine Rače - Fram
 
4. člen
 
 
Sistem ravnanja z odpadki
 
Na območju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji sistem:
 
 
1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastanka in okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev,
 
 
2. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo oz. predelavo,
 
 
3. odlaganje ostanka ostalih odpadkov na urejenih odlagališčih ter
 
 
4. saniranje divjih odlagališč.
 
5. člen
 
 
Obveznost ravnanja z odpadki
 
Na celotnem območju občine Rače - Fram je obvezno ravnanje z odpadki iz vseh virov nastajanja odpadkov in skladno s 4. členom tega odloka.
 
 
Vsi uporabniki stanovanjskih in poslovnih prostorov na območju občine Rače - Fram morajo biti kot povzročitelj odpadkov vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
 
 
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da vsi subjekti iz 3. člena tega odloka obvezno ravnajo z odpadki, kot je predpisano s tem odlokom.
 
6. člen
 
 
Obveznost določb
 
Določbe tega odloka so obvezne za vse subjekte iz3. člena tega odloka, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
 
 
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da se vsi subjekti iz prejšnjega odstavka tega člena ravnajo po določilih tega člena.
 
7. člen
 
 
Opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadki
 
Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci po Programu gospodarnega ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Rače - Fram, ki ga potrdi Občinski svet občine Rače - Fram, v skladu s predpisi in tem odlokom.
 
 
Izvajalca izbere Občinski svet občine Rače - Fram. Z izbranim izvajalcem na podlagi koncesijskega akta in izdane koncesije župan podpiše ustrezno pogodbo.
 
II. ODPADKI
 
 
8. člen
 
 
Vrste odpadkov
 
1. bio masa rastlinskega in živalskega izvora,
 
 
2. odpadni papir,
 
 
3. odpadno steklo,
 
 
4. odpadne umetne mase in gumi,
 
 
5. odpadne kovine,
 
 
6. nevarni gospodinjski odpadki in
 
 
7. preostali komunalni odpadki (npr. kosovni odpadki, itd.)
 
III. ZBIRANJE ODPADKOV
 
 
9. člen
 
 
Zbirno in odjemno mesto
 
Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane posode za odpadke in plastične vrečke skladno z 10. členom tega odloka.
 
 
Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalci redno odvažajo odpadke.
 
 
Povsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno in odjemno mesto na istem prostoru. Odjemna mesta morajo biti dostopna specialnim vozilom za zbiranje in odvoz odpadkov in oddaljena največ 10m od mesta, do koder je možen dostop s tem vozilom.
 
 
Povzročitelji, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest ne more priti, odlagajo odpadke v vrečke za odpadke iz 3. točke 1. odstavka 10. člena tega odloka, ki jih zagotovi izvajalec. Odpadke v vrečkah so povzročitelji dolžni na dan odvoza dostaviti na odjemno mesto.
 
 
Zbirna in odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju s povzročitelji, vzdržujejo pa jih povzročitelji. Ti se lahko dogovorijo tudi za skupno zbirno in odjemno mesto z uporabo skupne posode ali kesona za odpadke. Skupno zbirno in odjemno mesto vzdržuje izvajalec.
 
 
Ob določevanju lokacij zbirnega in odjemnega mesta, je potrebno upoštevati funkcionalne, higienske ter estetske zahteve in požarno- varstvene pogoje.
 
 
Določbe tega odloka so dolžni upoštevati načrtovalci in projektanti v skladu z obstoječo tehnologijo izvajalcev pri oblikovanju stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk ter naselij in pri prenovi zgradb ter delov naselij.
 
10. člen
 
 
Vrste posod za odpadke
 
Povzročitelji morajo odpadke odlagati v:
 
 
1. Tipizirane plastične in/ali kovinske posode volumna 120, 240 in 1100 litrov,
 
 
2. Tipizirane kovinske kesone volumna 5-10 m3 in
 
 
3. Druge posode ali vrečke, ki jih določi izvajalec v programu (v kolikor se ne morejo uporabljati posode iz 1. in 2. točke tega odstavka).
 
 
Vrsto in število posod ali kesonov za odpadke določi izvajalec v skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja ter strukturo in vrsto odpadkov (v programu).
 
 
Inšpekcijski organi lahko z odločbo določijo vrsto in število posod, v kolikor se izvajalec in povzročitelj o tem ne moreta dogovoriti.
 
11. člen
 
 
Prepoved odlaganja odpadkov izven posod
 
Izven posod za odpadke na zbirnih in odjemnih mestih je prepovedano odlagati odpadke.
 
 
V primeru občasnega povečanja količine odpadkov, ki se odlagajo v posode iz 1. točke 10. člena tega odloka, si morajo povzročitelji pri izvajalcu proti plačilu priskrbeti vrečke iz 3. točke 10. člena tega odloka.
 
 
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo odstranitev odpadkov, ki se odlagajo izven posod za odpadke. Odstranitev teh odpadkov je v breme povzročitelja.
 
12. člen
 
 
Prepoved nepravilnega odlaganja odpadkov v posamezne posode
 
V posode za odpadke je prepovedano odlagati.:
 
 
1. odpadke v tekočem stanju
 
 
2. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov,
 
 
3. tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ki se morajo odlagati v skladu s Pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l. RS, št, 20/86);
 
 
4. odpadni gradbeni material ter
 
 
5. kosovne odpadke - pohištvo, gospodinjski stroji, kolesa, hišna ali stanovanjska oprema ter nevozna vozila.
 
 
V posode iz 2. točke 10. člena tega odloka, ki so po programu zbiranja in odvažanja odpadkov namenjene za zbiranje preostalih komunalnih odpadkov iz 7. točke 8. člena tega odloka je prepovedano odlagati katerokoli druge odpadke.
 
13. člen
 
 
Realizacija zbirno-odjemno mesto
 
Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode in vrečke za odpadke, razen posode iz 2. točke 10. člena tega odloka, pripeljati z zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
 
 
Inšpekciji organi lahko z odločbo zahtevajo, da morajo povzročitelji na dan odvoza odpadkov prestaviti posode za odpadke z zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
 
14. člen
 
 
Vzdrževanje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih
 
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da ne ovira prometa, onesnaži prostora ter ne poškoduje posode in okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da izvajalec onesnaži odjemno mesto ga je dolžan tudi pospraviti in počistiti.
 
 
Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in odjemnih mestih ter dovoznih poteh do odjemnega mesta. Tudi v zimskem času so dolžni omogočiti dostop do posod, vrečk in kesonov za odpadke.
 
 
V primeru neupoštevanja določb 14. člena tega odloka, inšpekcijski organi lahko izdajo ureditvene odločbe.
 
15. člen
 
 
Organiziranje prireditev
 
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem, pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov, po končani prireditvi, najkasneje pa v 72 urah, poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na odlagališče pooblaščeni izvajalci za ravnanje z odpadki.
 
 
Inšpekcijski organi lahko organizatorjem javnih prireditev in aktivnosti na prostem z odločbo naložijo, da se ravnajo po določilih 1. odstavka tega člena.
 
16. člen
 
 
Potrdilo o rednem odvozu odpadkov
 
K vlogi za izdajo odločbe o izpoljnevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti (registracija samostojnega podjetnika ali druge gospodarske družbe) mora vlagatelj priložiti potrdilo izvajalca, da je povzročitelj prijavljen na odvoz odpadkov v skladu s tem odlokom.
 
 
Šele na podlagi izdanega potrdila izvajalca Upravna enota Maribor izda povzročitelju odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti.
 
17. člen
 
 
Ravnanje s posodami za odpadke
 
Izvajalci so dolžni posode za odpadke po potrebi ali na zahtevo komunalnega inšpektorata ter ustrezne službe v občini čistiti in vzdrževati, jih sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z novimi ali rabljenimi.
 
 
Nosilci stroškov čiščenja, razkuževanja in vzdrževanja posod za odpadke so povzročitelji. Prav tako so dolžni plačati stroške popravila oziroma zamenjave posode za odpadke, če so posodo poškodovali ali jim je bila odtujen.
 
 
Inšpekcijski organi lahko na podlagi 1. odstavka tega člena izvajalcu z odločbo naložijo čiščenje, razkuževanje, vzdrževanje, popravljanje in nadomeščanje dotrajanih posod.
 
18. člen
 
 
Nabava posod za odpadke
 
Posode za odpadke lahko nabavijo izvajalci ali povzročitelji, na svoje stroške. V primeru, da jih nabavijo izvajalci, zaračunavajo izvajalci poleg cene za odvoz tudi obrabnino za uporabo posode. V primeru da je povzročitelj tudi lastnik posode za odpadke, izvajalec obrabnine ne sme zaračunavati.
 
IV. ODVAŽANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
 
 
19. člen
 
 
Frekvence odvozov
 
Zbiranje in deponiranje odpadkov se izvaja skladno z letnim razporedom odvoza, ki ga pripravi izvajalec skladno z 7. členom tega odloka. Razpored mora ustrezati strukturi in vrsti ter količini posameznih vrst odpadkov.
 
 
Povzročitelji odpadkov morajo biti seznanjeni z letnim razporedom odvoza vseh vrst odpadkov. Pristojne in inšpekcijske službe imajo pravico zahtevati večjo pogostost odvoza.
 
 
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, prekopi,…) so izvajalci dolžni opraviti odvoz najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
 
20. člen
 
 
Način odvoza
 
Izvajalci odvažajo komunalne odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili.
 
 
Inšpekcijski organi lahko zahtevajo od izvajalca, da odvaža odpadke le s posebej urejenimi vozili.
 
 
Manjše količine odpadkov iz 4. in 7. točke 8. člena tega odloka (merilo je avtomobilska prikolica), lahko odvažajo tudi povzročitelji.
 
 
Inšpekcijski organi lahko naložijo povzročitelju, ki sam odvaža odpadke iz prejšnjih odstavka tega člena, da uporabi za to ustrezno prevozno sredstvo.
 
21. člen
 
 
Zbiranje nevarnih gospodinjskih in kosovnih odpadkov
 
Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjskih in kosovnih odpadkov se organizira v skladu s programom iz 7. člena tega odloka.
 
V. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
 
 
22. člen
 
 
Odlagališče odpadkov
 
Izvajalci in povzročitelji morajo odpadke odlagati na za dejavnost določeno odlagališče odpadkov. Odlagališče odpadkov mora zagotoviti občina.
 
23. člen
 
 
Sprejemljivost odlaganja odpadkov
 
Na odlagališču komunalnih odpadkov je dovoljeno odlagati samo odpadke iz 4. in 7. točke 8. člena tega odloka.
 
 
Drugih odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališčih komunalnih odpadkov razen odpadkov, ki se lahko odlagajo pod posebnimi pogoji, za katere si izvajalec pridobi mnenje pooblaščene strokovne inštitucije in inšpekcijskih organov.
 
24. člen
 
 
Odlaganje odpadnega gradbenega materiala in jalovine
 
Odpadne gradbene materiale in jalovino je v skladu s sanacijskimi programi dopustno odlagati v opuščenih gramoznicah ali jih uporabiti za izravnave pri urejanju okolij ter za nasipe.
 
 
Odlaganje gradbenih materialov in jalovine ne sme ogrožati podtalnice, vodotokov ter virov pitne vode.
 
25. člen
 
 
Upravljanje z odlagališčem
 
Odlagališče komunalnih odpadkov upravlja upravljalec odlagališča, ki sprejme na osnovi tehnologije odlaganja Pravilnih o odlaganju in saniranju odlagališča.
 
26. člen
 
 
Režim odlaganja odpadkov
 
Upravljalec s pravilnikom določi režim odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališču.
 
27. člen
 
 
Obratovalni čas
 
Obratovalni čas na odlagališču določi upravljalec. Izvajalci in povzročitelji so dolžni komunalne odpadke pripeljati na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu, ki ga določi upraljalec.
 
28. člen
 
 
Odlaganje odpadkov izven odlagališča
 
Izven odlagališča odpadkov je prepovedano odlagati odpadke, ki so namenjeni odlaganju.
 
 
Kdor odloži odpadke, ki so namenjeni odlaganju izven odlagališča komunalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče.
 
 
V primeru, da povzročitelj ni znan, gre odstranitev teh odpadkov v breme proračuna občine.
 
VI. NAČIN OBRAČUNA RAVNANJA Z ODPADKI
 
 
29. člen
 
 
Določanje cen
 
Cene za ravnanje z odpadki se določajo skladno z veljavno zakonodajo.
 
30. člen
 
 
Načelo ˝povzročitelj plača˝
 
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.
 
31. člen
 
 
Način obračuna ravnanja z odpadki
 
Način obračuna ravnanja z odpadki je opredeljen v Pogodbi o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Rače - Fram, ki jo skleneta občina in izvajalec.
 
 
Osnova za obračun ravnanja z odpadki je volumen postavljene posode za odpadke.
 
 
Če povzročitelj odpadkov ne zbira ločeno, so izvajalci upravičeni zaračunati stroške tudi za odpadke, ki niso sortirani (v posodah za papir, steklo itd.)
 
 
Povzročitelji, ki sami pripeljejo odpadke na odlagališče, se zaračunajo stroški vgrajevanja in odlaganja po m3 za pripeljano količino po ceni, ki je določena po veljavnem ceniku.
 
32. člen
 
 
Spremembe podatkov
 
Za obračunavanje odvoza odpadkov sporočijo povzročitelji izvajalcem podatke in njihove spremembe v roku, ki ga ti določijo.
 
33. člen
 
 
Pridobivanje podatkov
 
Če povzročitelji v zahtevanem roku ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalci pridobijo podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.
 
34. člen
 
 
Obveznost plačila
 
Obveznost plačila za ravnanje z odpadki nastane za povzročitelje z dnem, ko začnejo izvajalci opravljati storitve na njihovem območju ali, ko se povzročitelji vselijo, v stanovanje in/ali prično uporabljati poslovne prostore.
 
 
Povzročitelji odpadkov sklenejo z izvajalcem pogodbo o odvozu in odlaganju odpadkov.
 
VIII. NADZOR
 
 
35. člen
 
 
Izvajanje nadzora
 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo pristojne občinske službe, ki pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
 
 
Subjekti ravnanja z odpadki iz 3. člena tega odloka so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom.
 
 
V primeru neupoštevanja določb tega odloka, so dolžni kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji in/ali pristojni občinski službi.
 
IX. KAZENSKE DOLOČBE
 
 
36. člen
 
 
Kazenske določbe za izvajalca in odgovorno osebo
 
Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 150.000,00 tolarjev se kaznujejo za prekršek izvajalci, če:
 
 
1. ravnajo v nasprotju s 5. in 6. členom
 
 
2. ne opravlja dejavnosti v skladu s 7. členom
 
 
3. ne vzdržuje skupnih zbirno-odjemnih mest (5. odstavek 9. člena)
 
 
4. ne pospravijo in ne očistijo odjemnega mesta, ker so ga pri praznjenju posod za odpadke onesnažili (14. člen)
 
 
5. po končani prireditvi oz. v prepisanem roku ne odstranijo odpadkov (15. člen)
 
 
6. po potrebi ali na zahtevo ustrezne službe v občini ali pristojne inšpekcijske službe ne čistijo, razkužujejo in vzdržujejo posod za odpadke (17. člen)
 
 
7. ne praznijo posod skladno z razporedom odvoza (1. odstavek 19. člena)
 
 
8. ne opravijo odvoza odpadkov najkasneje v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (3. odstavek 19. člena)
 
 
9. odvažajo komunalne odpadke z neprimernimi vozili (20. člen)
 
 
10. ne izvajajo zbiranja odpadkov v skladu z 21. členom
 
 
11. ne odlagajo odpadkov v skladu z 22. členom in 1. odstavkom 23. člena
 
 
12. na odlagališče odpadkov odlagajo odpadke, za katere si niso pridobili mnenja strokovne institucije in inšpekcijskih organov (2. odstavek 23. člena)
 
 
13. odlagajo odpadke izven odlagališča (28. člen)
 
 
Z denarno kaznijo od 20.000,00 do 50.000,00 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
 
37. člen
 
 
Kazenske določbe za povzročitelje odpadkov
 
Z denarno kaznijo od 10.000,00 do 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj, če:
 
 
1. ravna v nasprotju s 5. in 6. členom tega odloka
 
 
2. ne odlagajo odpadkov v posode za odpadke (1. odstavek 9. člena)
 
 
3. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesa, skladno z navodili izvajalcev (5. odstavek 9. člena)
 
 
4. odlaga odpadke izven posod za odpadke (11. člen)
 
 
5. odlagajo odpadke v nasprotju z 12. členom
 
 
6. ravna v nasprotju s 13. členom
 
 
7. ravna v nasprotju s 2. odstavkom 14. člena
 
 
8. ravna v nasprotju s 15. členom
 
 
9. ravna v nasprotju s 17. členom
 
 
10. ravna v nasprotju z 18. členom
 
 
11. ravna v nasprotju z 28. členom
 
 
12. ravna v nasprotju s 30. členom
 
 
Z denarno kaznijo od 10.000,00 do 200.000,00 tolarjev se kaznuje pravna ter fizična oseba, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost, če kot povzročitelja stori prekršek iz 1. odstavka tega člena.
 
 
Z denarno kaznijo od 30.000,00 do 50.000,00 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba ali delavec povzročitelja iz 2. odstavka tega člena, če stori prekršek iz 1. odstavka tega člena.
 
38. člen
 
Z denarno kaznijo najmanj 150.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti organizatorja kulturne, športne ali druge prireditve in aktivnosti na prostem, če ne poskrbi, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke, po končani prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in odvoz odpadkov na odlagališče (15. člen).
 
 
Z denarno kaznijo 50.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe-organizatorja, ki stori prekršek iz 1. odstavka tega člena.
 
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
39. člen
 
 
Sanacijski program
 
Sanacijski program iz 24. člena tega odloka sprejme Občinski svet občine Rače - Fram na osnovi katastra opuščenih gramoznic in potreb po odlaganju tovrstnih odpadkov.
 
40. člen
 
 
Rok za pripravo programa
 
Izvajalci pripravijo program iz 7. člena tega odloka najkasneje v 2 mesecih po sklenitvi pogodbe iz 31. člena tega odloka.
 
41. člen
 
 
Rok za prehod na nov način obračuna
 
Izvajalci preidejo na nov način ravnanja in obračuna ravnanja z odpadki v skladu s 31. členom tega odloka v roku 3 mesecev po sklenitvi pogodbe iz 31. člena tega odloka.
 
42. člen
 
 
Prenehanje veljavnosti odloka
 
Ob uveljavitvi tega odloka, preneha za občino Rače - Fram veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Maribor.
 
43. člen
 
 
Veljavnost odloka
 
Ta odlok začne veljati v 8 dneh po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Štev: 061-15-96
 
 
Datum: 7. junija 1996
 
 
Predsednik
 
 
Občinskega sveta občine Rače – Fram
 
 
Anton Španiniger, s.r.