New Page 2

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/2011, 17/2014) in določil 17. člena Aneksa h Koncesijski pogodbi o izgradnji in vzdrževanju ter upravljanju čistilne naprave in kanalskega omrežja v Občini Lovrenc na Pohorju, z dne 14.5.2003, je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 3. redni seji, dne 29.12.2014, sprejel

 

SKLEP

O POTRDITVI CENE ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V OBČINI LOVRENC NA POHORJU

 

1. člen

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na podlagi 17. člena Aneksa h koncesijski pogodbi o izgradnji in vzdrževanju ter upravljanju čistilne naprave in kanalskega omrežja v Občini Lovrenc na Pohorju, z dne 14.05.2003 – tabele št. 2, potrjuje ceno storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda v višini 1,48 EURA na m3.

 

2. člen

Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2015 dalje.

 

Številka: 0075-0021/2014

Datum:   29.12.2014

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan