New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) in drugega odstavka 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 53/07), je Občinski svet Občine Komen na 8. redni seji dne 16. 11. 2011 sprejel

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2012

1.

Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2012 znaša 0,0600 EUR.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.

Št. 032-14/2011-5

Komen, dne 16. novembra 2011

Župan

Občine Komen

Danijel Božič l.r.