New Page 2

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US in 30/18) in 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) je Občinski svet Občine Zreče na 18. redni seji dne 16. 5. 2018 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

POSLOVNIKA

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE

 

1. člen

V Poslovniku Občinskega sveta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/12) se na koncu prvega odstavka 3. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Za delo svetov krajevnih skupnosti se primerno njihovim nalogam uporabljajo določbe tega poslovnika, ki urejajo seje sveta.«

 

2. člen

Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Vabilo za sejo sveta se pošlje tudi županu, podžupanu, direktorju občinske uprave predsednikom svetov krajevnih skupnosti, vodjem političnih strank in list, zastopanih v svetu in medijem. Javnost se obvesti z objavo vabila na spletni strani občine. Objava se opravi vsaj tri dni pred sejo.«

 

3. člen

31. člen se spremeni tako, da se glasi:

»31. člen

(odločanje o zapisniku prejšnje seje)

(1) Preden svet določi dnevni red redne seje, potrdi zapisnik prejšnje seje in zapisnike prej izvedenih sej, ki še niso bili potrjeni.

(2) Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči svet.

(3) Zapisnik se lahko potrdi z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa ustrezno spremenjen in dopolnjen.

(4) Svet na izrednih in dopisnih sejah ne potrjuje zapisnikov.«

 

4. člen

49. člen se spremeni tako, da se glasi:

»49. člen

(vsebina zapisnika seje sveta)

(1) O vsaki seji sveta se piše zapisnik.

(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o navzočnosti članov sveta na seji in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti članov sveta in razlogih zanjo, o udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji, o sprejetem dnevnem redu, imenih razpravljavcev, predlogih sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti, o vseh postopkovnih odločitvah predsedujočega in sveta ter o stališčih statutarno pravne komisije o postopkovnih vprašanjih.

(3) Potrjeni zapisnik seje sveta se kot arhivsko gradivo hrani v dosjeju seje, na kateri je bil sestavljen. V dosje je treba vložiti original vabila in gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.«

 

5. člen

50. člen se spremeni tako, da se glasi:

»50. člen

(posnetek seje sveta)

(1) Potek seje se zvočno (avdio) in slikovno (video) snema. Slikovni (video) posnetek seje je javno objavljen na spletni strani občine in se predvaja preko Info kanala Zreče.

(2) Slikovni (video) posnetki sej občinskega sveta  se objavljajo na spletni strani občine z namenom zagotavljanja večje proaktivnosti pri obveščanju javnosti, predvsem zaradi transparentnosti delovanja ter zagotavljanju nadzora javnosti nad delovanjem občinskega sveta.

(3) Član sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati zvočni posnetek seje. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.

(4) Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega posnetka seje, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepiše in se mu posreduje (v nadaljevanju: magnetogram). Prošnjo, v kateri poleg svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, vloži ustno ali pisno pri pooblaščenem javnem uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom.

(5) Zvočni (avdio) posnetek seje se hrani dokler ni potrjen zapisnik seje.

(6) Magnetogram seje se trajno hrani v dosjeju skupaj z zapisnikom in gradivom s seje.

(7) Slikovni (video) posnetki sej so objavljeni in dostopni še eno leto po preteku mandata sklica posameznega občinskega sveta na spletni strani občine.

(8) Nedovoljeno je vsako drugačno nepooblaščeno avdio in video snemanje s telefoni, tablicami ali drugimi napravami.«

 

6. člen

Na koncu 62. člena se doda nov 62. a člen, ki se glasi:

»62. a člen

(sodelovanje javnosti pri pripravi splošnih aktov občine)

(1) Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine in vključitve občanov, njihovih organizacij, strokovne in druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine je treba predloge statuta občine, odlokov, proračuna, prostorskih aktov in drugih načrtov razvoja objaviti na spletni strani občine, v katalogu informacij javnega značaja, najpozneje sedem (7) dni pred sejo sveta, na kateri bo izvedena splošna razprava, in javnost pozvati, da na način, določen z objavo, sporoči morebitne pripombe in predloge.

(2) Predlog splošnega akta se v roku iz prejšnjega odstavka pošlje subjektom, katerih sodelovanje določa zakon in statut občine ter subjektom, ki se ukvarjajo z zadevami, ki se jih vsebina splošnega akta tiče, s pozivom k predložitvi pripomb in predlogov najpozneje v roku, določenem v prejšnjem odstavku.

(3) Objavi splošnega akta občine na spletni strani občine v katalogu informacij javnega značaja in dopisu iz prejšnjega odstavka se priloži povzetek vsebine s strokovnimi podlagami, ključnimi vprašanji, ki zadevajo predlog splošnega akta in njegovimi cilji.

(4) Po končani obravnavi iz prvega in drugega odstavka tega člena pripravi občinska uprava osnutek poročila o sodelovanju javnosti s predstavitvijo vpliva pripomb in predlogov na vsebino predloga splošnega akta in ga predloži predlagatelju.

(5) Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta ter o upoštevanih oziroma zavrnjenih pripombah in predlogih, se objavi na spletni strani občine v katalogu informacij javnega značaja in hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občine, skupaj z izvirnikom sprejetega splošnega akta.

(6) Določila tega člena se ne uporabljajo pri pripravi splošnih aktov za obravnavo na izredni seji.«

 

7. člen

Za prvim odstavkom 68. člena se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»(2) Predlagatelj mora v predlogu odloka za drugo obravnavo ustrezno upoštevati pripombe in predloge javnosti, ali jih utemeljeno zavrniti.

(3) Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi odloka ter o upoštevanih oziroma zavrnjenih pripombah in predlogih je sestavni del predloga odloka za drugo obravnavo.«

 

8. člen

Za drugim odstavkom 75. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Če je predlog za razpis referenduma o splošnem aktu ali obvestilo o pobudi dano v roku, določenem z zakonom, župan pa je ta splošni akt že objavil, je razpis referenduma možen, če splošni akt še ni začel veljati. Župan je dolžan nemudoma po prejemu predloga ali pobude za razpis referenduma preklicati objavo splošnega akta.«

 

9. člen

Tretji odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Predlog rebalansa občinskega proračuna obravnava in sprejema občinski svet na isti seji po hitrem postopku. Na tej seji se po vrsti opravijo predstavitev, razprava in glasovanje o delih in amandmajih ter razprava in glasovanje o predlogu rebalansa občinskega proračuna v celoti. Predlagatelj amandmaja k rebalansu proračuna, ki mora biti predložen v pisni obliki in mora biti obrazložen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in izdatki.«

 

10. člen

85. člen se spremeni tako, da se glasi:

»85. člen

(postopek za sprejem prostorskih aktov)

(1) Prostorski akti se sprejemajo po postopkih, ki jih predpisuje zakonodaja na področju prostorskega načrtovanja oziroma urejanja prostora.

(2) Sodelovanje javnosti v postopkih sprejemanja prostorskih aktov se izvede skladno z zakonodajo na področju prostorskega načrtovanja oziroma urejanja prostora, pri čemer se za objavo javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi objavi na krajevno običajen način smatra objava javnega naznanila na spletni strani Občine Zreče in v lokalnem časopisu.

(3) V skladu z zakonodajo se sprejem prostorskega akta v prvi obravnavi na seji občinskega sveta opravi po pridobitvi smernic oziroma prvih mnenj nosilcev urejanja prostora oziroma v času pred zaključkom javne razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega akta.

(4) Druga obarvava prostorskega akta se na seji občinskega sveta opravi po pridobitvi vseh potrebnih pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta.

(5) V primeru skrajšanega postopka se sprejem prostorskega akta lahko na občinskem svetu sprejme v eni obravnavi in sicer po pridobitvi vseh potrebnih pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta.«

 

11. člen

Drugi odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje ali na predlog člana sveta. Če predlagatelj razrešitve ni komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri komisiji.«

 

12. člen

94. člen se spremeni tako, da se glasi:

»94. člen

(postopek za odstop)

(1) Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.

(2) Županu in članom sveta na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat. Postopek v zvezi z odstopom župana ali člana sveta ureja zakon.

(3) Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih teles sveta, imenovani izmed drugih občanov, člani nadzornega odbora in drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji.

(4) Izjava o odstopu iz tretjega odstavka tega člena mora biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva dolžna predlagati svetu novega kandidata. Svet odloči s sklepom.«

 

13. člen

Drugi odstavek 97. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Javnost dela se zagotavlja:

·   z objavljanjem dokumentov in drugih informacij, ki so v skladu z zakonom informacije javnega značaja, na spletni strani občine,

·   zagotavljanjem informacij javnega značaja fizičnim in pravnim osebam na njihovo zahtevo,

·   objavljanjem sklicev sej z dnevnimi redi in gradivi,

·   z zagotavljanjem sodelovanja občanov pri pripravi splošnih aktov občine,

·   z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine,

·   z obvestili za javnost,

·   s posredovanjem posebnih pisnih sporočil sredstvom javnega obveščanja,

·   z navzočnostjo občanov, in

·   z navzočnostjo predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah ter

·   na druge načine.«

 

14. člen

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0002/2018-6

Datum: 31. 5. 2018

 

 

Občina Zreče

 

Drago Šešerko, župan