New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)) in 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2007, 45/2014, 64/2016) je Občinski svet Občine Makole na  11. redni seji dne 16.12.2020 sprejel sledeči

 

SKLEP

 

1.

Vsem osnovnošolcem, rednim dijakom in rednim študentom, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Makole na dan 16.12.2020 pripada nagrada v višini 50,00 EUR zaradi izvajanja šolanja na daljavo povezanega z razmerami s COVID-19.

2.

Za dodelitev nagrade je potrebno vložiti pri Občini Makole vlogo na obrazcu, ki ga do 31.12.2020 pripravi občinska uprava in ga objavi na spletni strani občine. Obrazec zajema sledeče podatke o upravičencu in o njegovem zakonitem zastopniku, v primeru da upravičenec še ni polnoleten:

·   Ime in priimek

·   Naslov stalnega prebivališča

·   EMŠO

·   Davčna številka

·   Podatek o šoli in razredu/letniku, ki ga upravičenec obiskuje

·   Podatek o TRR kamor se nakaže nagrada.

Dijaki in študenti morajo vlogi priložiti dokazilo o šolanju. Starši z več otroki lahko oddajo vlogo za vse nepolnoletne otroke skupaj.

Vlogo je potrebno oddati do najkasneje 31.01.2021.

 

3.

Občinska uprava v primeru pozitivnih odločb izdaja odločbe po skrajšanem ugotovitvenem postopku s potrditvijo  na obrazcu.

 

4.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in prične veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka:  900-9/2020-12

Datum:  16. 12. 2020

 

 

Občina Makole

 

Franc Majcen, župan