New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 44/2015-ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Hoče–Slivnica (MUV, št. 6/10, 19/10) je Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na 1. izredni seji, dne 29. julija 2015 sprejel

 

P R AV I L N I K

o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov

Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica

 

1. člen

S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti članov svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica v zvezi s porabo finančnih in drugih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Hoče-Slivnica (v nadaljevanju:

občina).

 

2. člen

Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika predstavljajo:

– dva ali več članov občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na lokalnih volitvah.

Samostojni član občinskega sveta je:

– član občinskega sveta, izvoljen na lokalnih volitvah.

 

3. člen

Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta imajo pravico porabe sredstev, ki so v proračunu občine za posamezno leto namenjena za delo posameznih svetniških skupin in samostojnih članov. Sredstva se zagotavljajo s proračunske postavke Financiranje svetniških skupin.

Član svetniške skupine je lahko le član Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica. Vsak član občinskega sveta je lahko član le ene svetniške skupine.

Osnova za uporabo proračunskih sredstev svetniške skupine je zapisnik o ustanovitvi svetniške skupine, iz katerega mora biti jasno razvidno, kateri svetniki so pristopili v svetniško skupino in kateri svetnik je vodja svetniške skupine. Če bo občinski svetnik nastopal kot samostojni član, mora o tem prav tako pisno obvestiti občinsko upravo.

V primeru prestopa svetnika iz ene v drugo svetniško skupino, se pravica do uporabe sredstev prenese na drugo svetniško skupino oz. samostojnega člana občinskega sveta.

 

4. člen

Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega pravilnika.

 

5. člen

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta prejemajo sredstva iz proračuna občine glede na število svojih izvoljenih članov tekočega mandata.

Sredstva se razdelijo glede na število svetnikov v občinskem svetu tako, da posamezni svetniški skupini pripada delež finančnih sredstev iz proračuna glede na število svetnikov v svetniški skupini.

Ob zaključku proračunskega leta se neporabljena finančna sredstva namenjena za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov ne prenašajo v proračun občine za naslednje leto.

 

6. člen

Svetniška skupina oziroma samostojni člani občini posredujejo zahtevek za izdajo naročilnice, občina pa nato ponudniku izstavi naročilnico v imenu in za račun občine. Vsak račun se mora glasiti na naslov Občine Hoče-Slivnica. Evidenco vodi občinska uprava.

Odredbe za uporabo finančnih sredstev v skladu z določili tega pravilnika izdaja na predlog vodje svetniške skupine oziroma samostojnega člana župan. Župan lahko pooblasti druge osebe za izdajanje odredb za uporabo finančnih sredstev.

Vodja svetniške skupine oziroma samostojni član mora po dobavi ali opravljeni storitvi potrjen račun dostaviti občini, ki vodi za posamezno skupino oziroma samostojnega člana, evidenco upravičenih in porabljenih sredstev. Račun se plača šele potem, ko je knjižen in je izdana odredba za plačilo računa, ki je sopodpisana s strani župana.

 

7. člen

Finančna sredstva se lahko porabljajo izključno za namene delovanja svetniške skupine oz. samostojnega člana občinskega sveta, in sicer:

- nakup pisarniškega materiala,

- nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev v lasti Občine Hoče--Slivnica,

- plačilo poštnih stroškov,

- plačilo stroškov fotokopiranja, tiskanja,

- plačilo strokovne literature,

- plačilo kotizacije za udeležbo na izobraževanju,

- plačilo najemnin poslovnih prostorov,

- plačilo reprezentančnih stroškov,

- plačilo materialnih stroškov za delovne akcije, na območju Občine Hoče-Slivnica.

Vsa kupljena osnovna sredstva in oprema, ki je financirana po tem pravilniku, se evidentira kot lastnina Občine Hoče-Slivnica.

 

8. člen

Če svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta finančnih sredstev, ki jih prejemajo iz proračuna občine, ne uporabijo za namene, določene s tem pravilnikom, morajo sredstva v višini nepravilno porabljenega zneska, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v proračun Občine Hoče-Slivnica.

 

9. člen

Pravica do pridobitve finančnih sredstev iz tega pravilnika preneha z dnem poteka mandata občinskemu svetu.

 

10. člen

Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta so dolžni med letom omogočiti nadzor nad izvajanjem porabe iz 7. člena tega pravilnika.

Nadzornemu odboru Občine Hoče-Slivnica so svetniške skupine in samostojni člani dolžni omogočiti nadzor nad finančnim poslovanjem svetniške skupine in samostojnega člana v zvezi z namensko porabo dodeljenih sredstev.

 

Prehodne in končne določbe

11. člen

Vodje svetniških skupin in samostojni člani morajo na podlagi tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika občinski upravi posredovati zapisnik o ustanovitvi svetniške skupine oziroma pisno izjavo samostojnega člana v roku 15 dni po uveljavitvi tega pravilnika.

 

12. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 03201-6/2015-003

Datum: 30. julij 2015

 

Župan Občine Hoče-Slivnica

Marko Soršak, s.r.