New Page 1

Na podlagi drugega odstavka 22. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 74/16) in 32. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je župan Občine Tržič sprejel

 

U G O T O V I T V E N I   S K L E P 

o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič za leto 2023 

 

1. člen 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič se revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS. Indeks rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje pred letom, za katero se nadomestilo odmerja, znaša 10,30 %. Letna vrednost točke za leto 2022 je znašala 0,0034477584EUR.

 

2. člen 

 

Ugotovi se, da letna vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič za leto 2023 znaša 0,0038028775EUR.

 

3. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2023.

 

Št. 422-0101/2022-3

Tržič, dne 30. decembra 2022

 

Župan 

Občine Tržič 

Peter Miklič