Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 18. člena statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 31/98) in pravilnika o prodaji, oddaji v zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Vodice (Uradni list RS, št. 21/00) je Občinski svet občine Vodice na 33. redni seji dne 29. 8. 2002 sprejel
 
S K L E P
 
 
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1384/3, k.o. Vodice in o prodaji predmetne nepremičnine
 
 
I
 
Ukine se javno dobro na parc. št. 1384/3 Vodice, kultura: pot, v izmeri 413 m2, vpisano kot javno dobro v splošni rabi, k.o. Vodice.
 
II
 
Lastninska pravica na parc. št. 1384/3, pot v izmeri 413 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice.
 
III
 
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Vodice na parc. št. 1384/3 – pot v izmeri 413 m2, se lastninska pravica na predmetni nepremičnini s prodajno pogodbo prenese v last Sovinc Vinka, Pustnice 46, 1217 Vodice.
 
IV
 
Prodaja oziroma zamenjava nepremičnine za parcelo št. 1313/2, sedaj last Vinka Sovinc s površino 302 m2, se bo izvedla po postopku in na način, ki ga določajo predpisi, za površino, ki je večja od zamenjane (111 m2) pa po tržni vrednosti, ki jo določi sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke.
 
V
 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Ljubljani.
 
 

Št. 032-01-001/01-017
Vodice, dne 18. septembra 2002.
Župan
Občine Vodice
Anton Kokalj l. r.