New Page 2

 

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 29/95, 40/99, 36/00, 101/05, 4/06 - UPB1, 60/07, 93/07 - UPB2), določil Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 28. redni seji dne 21. 9. 2010 sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje

 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih občinska uprava Občine Dobrepolje izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje.

 

 

2. člen

 

 

Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, obratujejo v rednem obratovalnem času, ki ga evidentira in potrdi občinska uprava. Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času je potrebno pridobiti pisno soglasje občinske uprave, ki o tem odloča na podlagi meril, sprejetih s tem pravilnikom.

 

 

3. člen

 

 

Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, določijo obratovalni čas samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb pravilnika.

 

 

Če v okviru gostinskega obrata obratuje več enot, ki samostojno opravljajo gostinsko dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas tudi za vsako enoto posebej.

 

 

4. člen

 

 

Gostinec oziroma kmet prijavi obratovalni čas na obrazcu in na način, ki ga določa Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07). Razpored obratovalnega časa mora za svoj gostinski obrat prijaviti občinski upravi 15 dni pred:

 

 

- začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,

 

 

- začetkom obratovanja,

 

 

- spremembo obratovalnega časa.

 

 

Občinska uprava preveri podatke iz prijave s podatki iz fotokopije odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki jo, v primeru če ni priložena prijavi, pridobi po uradni dolžnosti.

 

 

2. PODALJŠAN OBRATOVALNI ČAS

 

 

5. člen

 

 

Podaljšan obratovalni čas je obratovanje gostinskega obrata izven rednega obratovalnega časa, ki ga določata 3. in 4. člen Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).

 

 

Gostinski obrati na območju Občine Dobrepolje, ki so v stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih, in katerih redni obratovalni čas je med 6. in 22. uro, lahko določijo podaljšan obratovalni čas največ kot sledi:

 

 

- gostinski obrati, ki gostom nudijo jedi in pijače (gostilne, restavracije, izletniške kmetije) od petka do nedelje najdlje do 1.00 ure naslednjega dne,

 

 

- gostinski obrati, ki gostom nudijo enostavne jedi in pijače (slaščičarne, okrepčevalnice, bari) od petka do nedelje najdlje do 24.00 ure.

 

 

Dan pred praznikom se lahko uporablja petkov oziroma sobotni delovni čas.

 

 

6. člen

 

 

Občinska uprava, ki poda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata, mora pri tem upoštevati:

 

 

- potrebe gostov in značilnosti območja, kjer se nahaja gostinski lokal ali kmetija,

 

 

- potrebe po razvoju turizma v občini,

 

 

- število pritožb oziroma kršitev javnega reda in miru, posredovanj policije in inšpekcijskih služb in

 

 

- vrsto in lokacijo gostinskega obrata.

 

 

7. člen

 

 

Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata občinska uprava poda v obliki pisnega soglasja, ki je priloga obrazcu prijave obratovalnega časa, in ga lahko veže na izpolnjevanje določenih pogojev, obvezno pa na izpolnjevanje pogoja glede motenja javnega reda in miru. Ob neizpolnjevanju pogojev občina soglasje takoj prekliče. Gostinski obrat od preklica do konca koledarskega leta obratuje v rednem obratovalnem času, kot ga določa Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07). Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času občina izda za eno koledarsko leto.

 

 

Pred izdajo soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času občina zaprosi tržno inšpekcijo in policijo za posredovanje podatkov o morebitnih kršitvah obratovalnega časa gostinskega lokala, ki prosi za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času. V primeru, da imata pristojni službi za nadzor v zadnji polovici leta od datuma zaprosila zabeležene kršitve obratovalnega časa gostinskega lokala, občina ne izda pozitivnega soglasja k podaljšanju obratovalnega časa.

 

 

3. PRITOŽBA ZOPER OBRATOVANJA V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU

 

 

8. člen

 

 

Pritožba zoper obratovanja v podaljšanem obratovalnem času gostinskega lokala se upošteva v primeru, če je podpisana s strani najmanj treh sosedov, kolikor se gostinski obrat nahaja v samostojnem objektu ali stanovanjski hiši v stanovanjskem naselju, oziroma v primeru, če je podpisana s strani najmanj treh stanovanjskih enot, če se gostinski obrat nahaja v objektu z več stanovanjskimi enotami. Podpisniki pritožbe morajo imeti na lokaciji, kjer se nahaja gostinski obrat, stalno prebivališče, na pritožbi pa morajo biti imena podpisnikov napisana čitljivo. Pritožba zoper obratovalni čas se upošteva, če je pritožbi priložen seznam podpisnikov, potrjen s strani Upravne enote Grosuplje. Pritožba se vloži pisno na naslov Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje.

 

 

9. člen

 

 

Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v skladu s tem pravilnikom se gostinskemu obratu lahko prekliče in odvzame oziroma skrajša na redni obratovalni čas v primeru pisne pritožbe sosedov v skladu z določili prejšnjega člena tega pravilnika ali v naslednjih primerih:

 

 

- da je policija ali tržna inšpekcija posredovala več kot trikrat v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa,

 

 

- da je bil zoper kršitve javnega reda in miru ali kršitve urnika obratovalnega časa gostinskega obrata podan predlog inšpekcijskim službam oziroma sodniku za prekrške ali drugemu ustreznemu organu.

 

 

10. člen

 

 

V primeru odvzema soglasja na podlagi določil 8. in 9. člena tega pravilnika je gostincu odvzeta možnost pridobitve soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času najmanj za dobo enega leta.

 

 

4. ENODNEVNO IZJEMNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA

 

 

11. člen

 

 

Občinska uprava lahko posameznemu gostincu na podlagi 17. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) izda odločbo za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala, in sicer:

 

 

- gostinskemu obratu, ki gostom nudi jedi in pijače (gostilne, restavracije, izletniške kmetije) ob petkih najdlje do 2. ure naslednjega dne in ob sobotah najdlje do 5. ure naslednjega dne,

 

 

- gostinskemu obratu, ki gostom nudi enostavne jedi in pijače (slaščičarne, okrepčevalnice, bari) ob petkih najdlje do 1. ure naslednjega dne in ob sobotah najdlje do 2. ure naslednjega dne,

 

 

- gostinskemu obratu, ki je v večnamenskem objektu (trgovsko-poslovni objekt) v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma ne dlje, kot to določajo zgornje alinee.

 

 

Dan pred praznikom se lahko uporablja petkov oziroma sobotni delovni čas.

 

 

V primeru, če za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa zaproša gostinski lokal, ki sodi v zadnjo alineo prvega odstavka tega člena, mora vlogi priložiti veljavni hišni red objekta oziroma pisno soglasje upravitelja objekta.

 

 

12. člen

 

 

Odločba o izjemnem podaljšanju obratovalnega časa se gostincu izda v primeru, kadar se v gostinskem obratu odvijajo različne prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, različna srečanja in drugo) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, športne prireditve idr.). V primeru da se prireditev izvaja izven lokala in je ozvočena, mora gostinec vlogi za izjemno podaljšanje obratovalnega časa priložiti tudi potrdilo pristojne policijske postaje o priglasitvi javnega shoda oziroma javne prireditve.

 

 

13. člen

 

 

Za vsako izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala morajo gostinci zaprositi z vlogo, ki jo oddajo na naslov Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje.

 

 

14. člen

 

 

Gostinec mora za izdajo odločbe o izjemnem podaljšanju obratovalnega časa gostinskega lokala zaprositi vsaj 5 dni pred prireditvijo, v vlogi pa mora natančno navesti vzrok za izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala.

 

 

15. člen

 

 

V primeru pritožb, kršitev javnega reda in miru ali posredovanja policije ali tržne inšpekcije v času obratovanja v izjemnem podaljšanem obratovalnem času se gostinskemu lokalu najmanj 3 mesece od zadnjega izjemnega podaljšanja ne odobri ponovnega izjemnega podaljšanja obratovalnega časa.

 

 

5. NADZOR

 

 

16. člen

 

 

Nadzor nad uresničevanjem teh določil opravljajo tržna inšpekcija in policija.

 

 

6. KONČNE DOLOČBE

 

 

17. člen

 

 

Za ostala vprašanja v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določila Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).

 

 

18. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-0006/2010

 

 

Videm, dne 21. septembra 2010

 

 

Župan

 

 

Občine Dobrepolje

 

 

Janez Pavlin l.r.