New Page 1

 

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 78/98 in 70/00 ter 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 59/99 – odločbe US), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 31. 1. 2002 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu Občine Veržej za leto 2002

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok ureja način izvrševanja proračuna Občine Veržej za leto 2002, upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem in dolgovi.

 

 

2. člen

 

 

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina Veržej.

 

 

Proračun Občine Veržej za leto 2002 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov.

 

 

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki ter transferni prihodki in načrtovani odhodki.

 

 

3. člen

 

 

Proračun občine Veržej za leto 2002 se določa v višini 177,957.869 SIT.

 

 

4. člen

 

 

V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani prihodki po virih, odhodki pa v zneskih po posameznih namenih.

 

 

5. člen

 

 

Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med letom enakomerno med vse uporabnike na podlagi programov in javnih razpisov v okviru doseženih prihodkov in zapadlih obveznosti, ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.

 

 

6. člen

 

 

Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi in občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.

 

 

Javni zavodi, agencije in skladi ter drugi uporabniki proračuna lahko lastne prihodke porabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.

 

 

7. člen

 

 

Za delovanje proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke.

 

 

8. člen

 

 

Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun, ter v skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.

 

 

Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.

 

 

9. člen

 

 

Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznih postavkah znotraj celotne bilance prihodkov in odhodkov s sklepom, če nastanejo za to utemeljeni razlogi oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti.

 

 

O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu šestmesečno.

 

 

10. člen

 

 

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

 

 

11. člen

 

 

Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev splošne proračunske rezervacije, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Ko zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati sprejetih programov in uporabiti planiranih sredstev, lahko župan predlaga rebalans občinskega proračuna v sprejem Občinskemu svetu občine Veržej.

 

 

12. člen

 

 

Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti in dodatkov po kolektivni pogodbi dejavnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam, katerih ustanoviteljica je občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.

 

 

13. člen

 

 

Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor občine Veržej v skladu z zakonom in statutom.

 

 

Občinski organ, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina, ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.

 

 

14. člen

 

 

Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna so dolžni dostaviti občini poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto do konca februarja tekočega leta.

 

 

Uporabnikom proračunskih sredstev, ki sredstev, pridobljenih s strani občine, ne uporabijo namensko ali ne ravnajo v skladu s prvim odstavkom tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. O začasni ustavitvi proračunskega financiranja poroča župan članom občinskega sveta na prvi naslednji seji.

 

 

15. člen

 

 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

 

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. V proračunu za leto 2001 se izkazujejo v višini 500.000 SIT.

 

 

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

 

 

16. člen

 

 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

 

 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, množičnih pojavov nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni ter odpravo drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

 

 

V sredstva proračunske rezerve se v letu 2002 izloči 500.000 SIT. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa ta odlok, odloča župan. O uporabi sredstev obvešča občinski svet.

 

 

17. člen

 

 

V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ali najame likvidnostno posojilo do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.

 

 

18. člen

 

 

Župan Občine Veržej lahko začasno zmanjša višino sredstev, določenih v občinskem proračunu za posamezne namene in zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. O ukrepu obvesti župan Občinski svet občine Veržej ter predlaga spremembo proračuna.

 

 

19. člen

 

 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine, ki prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.

 

 

Do višine 1,500.000 SIT proračunskih sredstev za posamezen namen odloča po sklepu župan občine.

 

 

20. člen

 

 

Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna, se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.

 

 

Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.

 

 

O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Veržej. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance RS in je sestavni del pogodbe.

 

 

21. člen

 

 

Javno podjetje ali javni zavod, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.

 

 

22. člen

 

 

O dajanju poroštev, določenih v 19. členu zakona o financiranju občin odloča občinski svet.

 

 

23. člen

 

 

Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni račun proračuna za preteklo leto in premoženjsko bilanco občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna v skladu z zakonom.

 

 

24. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

25. člen

 

 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Veržej v letu 2002 (Uradni list RS, št. 4/02).

 

 

 

 

 

Št. 900-264/01

 

 

Veržej, dne 31. januarja 2002.

 

 

Župan

Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

 

 

 

 

        

 

 

Proračun Občine Veržej za leto 2002 se določa v naslednjih

 

 

zneskih:

 

 

 

 

 

                                                     zneski v SIT

 

 

 

 

 

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 

 

 

I. PRIHODKI SKUPAJ                                    162,824.471

 

 

 

 

 

II. ODHODKI SKUPAJ                                    177,957.869

 

 

 

 

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

 

 

(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)                               -15,133.398

 

 

 

 

 

 

 

 

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

 

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                            400.000

 

 

 

 

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE

 

 

KAPITALSKIH DELEŽEV                                             -

 

 

 

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

 

 

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                          -

 

 

 

 

 

VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

 

 

 

 

 

(I.+IV.) - (II.+V.)                                   -14,733.398

 

 

 

 

 

 

 

 

C) RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

VIII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA                           14,000.000

 

 

 

 

 

IX. ODPLAČILO DOLGA

 

 

 

 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)                       14,000.000

 

 

 

 

 

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV

 

 

 

 

 

NA RAČUNIH                                               -733.398

 

 

 

 

 

 

 

 

Znesek v višini 733.398 SIT se v tekočem letu pokriva z začetnim

 

 

stanjem denarnih sredstev na transakcijskem računu na dan 1. 1.

 

 

2002.