New Page 1

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 94/10 – ZIU) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (UPB1; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2012) je Občinski svet Občine Vitanje na 5. redni seji, dne 11. 6. 2015 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBI PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V OŠ VITANJE, ENOTO VRTEC

 

1. člen

V Pravilniku o sprejemu otrok v OŠ Vitanje, enoto vrtec (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2012) se v 5. členu spremeni datum oddaje prijave na 30. april tekočega leta.

 

2. člen

Ta pravilnik objavi vrtec na oglasni deski vrtca in na svoji spletni strani.

 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-003/2015-09

Datum: 11.6.2015

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan