New Page 2

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 12/13, 38/14, 37/15, 56/15) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 9. redni seji dne 30. 11. 2015 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice 

 

1. člen 

V celotnem besedilu Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 34/96, 52/97, 19/07, 6/09), se naziv "komunalni redar", nadomesti z nazivom "občinski redar", v ustreznem sklonu in številu.

 

2. člen 

V 5. členu odloka se črta številka: »32B«.

 

3. člen 

V 50. členu odloka se v drugem odstavku črta številka: »42.«, ter doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje pravna oseba, z globo 500,00 EUR njena odgovorna oseba, z globo 500,00 EUR pa fizična oseba, ki krši 42. člen.«

 

4. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-00001/2015-3

Moravske Toplice, dne 3. decembra 2015

 

Župan

Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.