New Page 2

Številka: 0321-06/2020-01

Datum: 6. 10. 2020

 

V A B I L O

 

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 6/2018) sklicujem

 

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda,

ki bo v TOREK, dne 13. 10. 2020, ob 18.00 uri

v Vili Vipolže

 

D n e v n i  r e d :

 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Potrditev zapisnika 13. redne seje (zapisnik)

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Obravnava in sklepanje o Odloku o Rebalansu II Proračuna Občine Brda za leto 2020 – skrajšani postopek (Beti Kumar) (gradivo)

5. Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brda – prva obravnava (Saša Pegam – Tarin d.o.o.) (gradivo)

6. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Brda – prva obravnava (Saša Pegam – Tarin d.o.o.) (gradivo)

7. Obravnava in potrditev Pogodbe o skupni uporabi zbirnega centra CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja (Anita Manfreda) (gradivo 1, 2)

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda« - skrajšani postopek (Tina Novak Samec) (gradivo)

9. Odlok o zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadki pri izvajanju javnih prireditev v Občini Brda – prva obravnava (Tina Novak Samec) (gradivo)

10. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Brda – prva obravnava (Tina Novak Samec) (gradivo)

11. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 13. redne seje (Anita Manfreda) (gradivo)

12. Pobude in vprašanja svetnikov

13. Realizacija sklepov 13. redne seje (Anita Manfreda) (gradivo)

 

 

Občina Brda

 

Franc Mužič, župan